KEV HAIS TXOG TAS NRHO COV MENYUAM

Cov lus qhia rau Cov tsev neeg on Cov me nyuam txoj kev loj hlob Thaum Ntxov

Raws li koj yog ib leej niam txiv, koj yog koj tus menyuam thawj tug xibfwb. Koj twb yeej tau pom hais koj tus menyuam yaus muaj siab xav paub ntxiv thiab muaj kev tsis nkag siab npaum li cas. Peb thov caw koj tuaj tshawb nrhiav nrog peb ib co ntsiab lus uas yuav pab tau koj nkag siab txog koj tug menyuam txoj kev kawm thiab los tshawb kom paub tej yam hauv kev tshiab los pab txhawb koj tug menyuam loj hlob. 

Pawg neeg twg yog pawg uas koj xav paub ntxiv txog?