All About Young Children: Information for Families on Children’s Early Development

Select your preferred language:

 • English Welcome to the All About Young Children website where you can find out about what skills help children learn, how they learn language, how they learn about feelings and relationships, how they learn about numbers, and how they become skillful at moving their bodies.
 • Español Bienvenidos al sitio web Todo sobre niños pequeños, donde encontrará las habilidades que ayudan a los niños a aprender: cómo aprenden idiomas, cómo aprenden de los sentimientos y las relaciones, cómo aprenden sobre los números, y cómo se vuelven hábiles en mover sus cuerpos.
 • Hmoob Zoo siab tos txais koj tuaj rau Hais Txog Tas Nrho Cov Menyuam Hluas lub vas sab uas yog lub chaw koj yuav nrhiav tau cov txuj yuav los pab cov menyuam kawm yog dabtsi, lawv yuav kawm lus yog kawm li cas, lawv yuav kawm txog lawv cov kev xav thiab kev txuas lus nrog lwm tus yog kawm li cas, lawv yuav kawm txog cov lej yog kawm li cas, thiab lawv yuav txawj siv lawv lub cev yog siv li cas.
 • Русский Добро пожаловать на веб-сайт “Все о маленьких детях”, где вы сможете узнать о том, какие навыки помогают детям учиться, как они узнают о чувствах и отношениях, как они учатся числам, и как они становятся умелыми в управлении своим телом.
 • 简体中文版 欢迎来到All About Young Children网站。帮助孩子学习有什么技巧?孩子如何学习语言?孩子如何学习情感和关系?孩子如何学习数字?孩子如何会熟练移动自己的身体?这些问题您在这里都可以找到答案。
 • 繁體中文版 歡迎來到All About Young Children網站。幫助孩子學習有什麼技巧?孩子如何學習語言?孩子如何學習情感和關係?孩子如何學習數字?孩子如何會熟練移動自己的身體?這些問題你
  在這裡都可以找到答案。
 • Tagalog Malugod na pagbati sa inyong pagbisita sa website ng All About Young Children kung saan iyong matututunan ang tungkol sa kung aling kakayahan ang makakatulong sa mga bata na matuto, kung paano sila na matututong magsalita, ang tungkol sa damdamin at relasyon, at kung paano nila matututunan ang tungkol sa mga bilang, at kung paano sila masasanay sa paggalaw ng kanilang mga katawan.
 • Tiếng Việt Chào mừng đến với website Mọi điều về trẻ nhỏ, nơi bạn có thể tìm hiểu những kỹ năng giúp trẻ học tập, cách trẻ học ngôn ngữ, cách chúng tìm hiểu về cảm xúc và các mối quan hệ, cách chúng học số và cách trẻ trở nên khéo léo
  hơn khi vận động thân thể.