Cov Ntsiab Lus Hais Txog Cov Menyuam Cov Hnub Nyoog

8 lub hlis txog rau 18 lub hlis

KEV LOJ HLOB NTAWM KEV COJ TUS CWJ PWM THIAB LUB SIAB LUB NTSWS

8 LUB HLIS TXOG RAU 18 LUB HLIS

Cov menyuam yuav kawm txog cov kev siab xav thiab kev sib txuas lus li cas?

Kev Loj Hlob Ntawm Kev Coj Tus Cwj Pwm Thiab Lub Siab Lub Ntsws Cov Lus Qhib

Cov menyuam yaus xav li cas thiab yuav tswj taue

 • lawv tus kheej,
 • lawv txoj kev siab ntsws xav thiab cwj pwm, thiab
 • lawv txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus

…cov ntawm no yog qhov uas peb hu hais kev loj hlob ntawm txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus-kev siab ntsws xav.

Txoj kev loj hlob ntawm cov kev txawj no tseem ceeb heev rau tus menyuam txoj kev vam meej hauv tsev kawm ntawv nrog rau lwm cov kev txawj ib yam nkaus, xws li kev hais lus thiab kev nyeem ntawv thiab kev laij lej…

Thawj tsib xyoos ntawm tus menyuam lub neej lawv yuav kawm los…

 • tswj lawv lub cwj pwm,
 • cwj, qhia thiab tswj txoj kev siab ntsws xav,
 • paub thiab txawj xav txog lwm cov neeg txoj kev siab ntsws xav,
 • coj nrog cov phooj ywg,
 • koom ua ib tug hauv ib pab pawg, lossis
 • kawm los sib raug ze nrog cov neeg laus, nrog rau lawv niam lawv txiv, lwm cov neeg hauv lawv lub tsev neeg, thiab cov kws qhia ntawv.

Cov menyuam yaus yuav kawm cov kev txawj hais txog txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus-kev siab ntsws xav los ntawm kev sib raug ze nrog cov neeg laus thaum lawv sib tham mus los, ua ub ua no ua ke thiab qhuab qhia zoo. Txoj kev ua si yog ib qho tseem ceeb los pab tus menyuam kawm txog cov kev txawj ntawm no thiab. Thaum lawv ua si, cov menyuam yaus yuav sim cov kev txawj uas lawv paub los coj nrog lwm tus neeg, sim qhov lawv txoj kev siab ntsws xav, sim cov cwj pwm tshiab thiab txais lus rov qab txog lawv ntawm lwm cov neeg. Txoj kev ua si pab cov menyuam yaus los kawm ntxiv txog lawv tus kheej thiab lwm cov neeg thiab los tsim lawv txoj kev txawj sib txuas lus thiab txoj kev coj nrog lwm tus neeg.

Kev Loj Hlob Ntawm Kev Coj Tus Cwj Pwm Thiab Lub Siab Lub Ntsws

Cov Lus Qhib

Kuv tus menyuam kawm dabtsi txog nws tus kheej thiab nws txoj kev siab ntsws xav?

 • Thaum nws muaj 18 hli, koj tus menyuam paub nws lub npe thiab yuav qhia tau rau koj zoo zog tias nws xav tau dabtsi thaum nws piav tes, siv suab thiab tej co lus los qhia koj.
 • Nws qhia tau tias nws tshaib plab thiab nkees nkees.
 • Nws qhia tau rau koj tias nws xav ua si, mus nraum zoo, lossis ua ib yam dabtsi nws tus kheej.
 • Nws zoo siab sim nws cov tswv yim thiab tej zaum nws yuav tsis kam ua li koj hais, tiamsis koj tseem yog ib tug neeg uas tseem ceeb heev rau nws. Nws xav qhia nws cov tswv yim rau koj, xav kom koj hlub, thiab xav paub tias koj nyob qhov twg.
 • Vim tias nws nco qab tej yam zoo heev, nws yuav muaj ntau txoj kev uas nws txoj kev siab ntsws xav. Yog tias koj muab ib yam khoom uas nws tabtom ua si nrog mus cia lawm, tej zaum nws yuav quaj ntev heev, txawm tias koj muab lwm qhov khoom rau nws ua si nrog los nws yuav tsis zoo siab vim nws tseem nco tias nws lom zem heev nrog qhov khoom qub ntawd.
 • Nws yuav pib pom tias nws yog nws ib tug neeg txawv ntawm koj, ces li ntawd nws yuav tsis kam ua li koj hais puas tsawg. Lub sijhawm uas nws kawm kiag tau lo lus, “Naus,” nws yuav muab siv ntau heev. “Naus, kuv tsis kam hnav khaub ncaws.” “Naus, kuv tsis kam txhuam hniav.” “Naus, kuv tsis kam maj mam kov tus miv.” Thaum nws xub nws niam nws txiv, qhov no pab nws ua tej yam rau nws tus kheej thiab nws tsis zoo ib yam li koj–nws yog ib tug neeg txawv thiab nws yog nws ib tug neeg ntawm koj.
 • Nws yuav muaj ntau yam kev siab ntsws xav thaum nws txog lub hnub nyoog no. Nws yuav muaj siab heev, tu siab heev, ntxhov siab heev, hlub heev, zoo siab heev thiab tej zaum nws yuav pib txawj ntshai.

Nws kawm dabtsi txog lwm cov tib neeg thiab kev sib raug zoo nrog lwm tus neeg?

 • Koj tus menyuam uas muaj 18-hli nyiam saib tib neeg heev–cov neeg laus thiab cov menyuam yaus tib si. Nws nyiam nyob nrog cov neeg laus uas nws paub thiab siv sijhawm los nyob kam nrog cov neeg tshiab. Feem ntau nws nyiam saib lwm cov menyuam yaus thiab tej zaum nws cia li taug kev kiag mus rau ntawm cov menyuam thiab ua si nrog lawv, muab lawv qhov khoom ua si lossis sawv saib lawv. Tagnrho cov ntawm no ua rau koj pom tias nws nyiam lwm cov tib neeg li nws, tiamsis nws cov kev txawj los ua si nrog cov phooj ywg tseem tsis tau keej puas tsawg. Nws yuav nyuaj rau koj tus menyuam los tos rau nws thib vim nws tsis nkag siab tias sijhawm ua haujlwm zoo li cas, li ntawd nws txhawj ib tsam nws tsis tau nws thib.
 • Txawm tias nws nyiam saib lwm cov neeg txoj kev siab ntsws xav, thiab tej zaum nws yuav txhawj thaum nws pom ib tug neeg quaj, nws tseem tsis tau to taub tib neeg txoj kev siab ntsws xav. Feem ntau nws xav tias txhua tus neeg xav li nws xav, li ntawd tej zaum nws yuav ceeb thaum nws ntaus ib tug neeg, thiab tus neeg ntawd pib quaj.

Cov lus los pab koj txhawb kom koj tus menyuam kawm txog nws tus kheej los ua ib tug neeg, kawm txog lwm cov tib neeg thiab kawm txog tej yam nws txoj kev siab ntsws xav:

Kawm txog nws tus kheej los ua ib tug neeg

 • Txhawb kom nws uas ntau yam rau nws tus kheej li nws ua tau. Cov menyuam me nyiaj koom ua ub ua no, kawm tej yam kev txawj tshiab thiab nws nyiam xav tias nws pab koj. Tej zaum nws yuav…Txawm tias tej no yuav ua dej num ntau zog rau koj los, cov sijhawm zoo li no yuav pab nws kawm tej yam kev txawj, kom nws pom tias nws pab tau thiab kom nws zoo siab rau nws tus kheej thiab yuav pab txhawb kom nws kawm ntxiv thiab tsim ib co kev txawj ntau zog.
  • Pab kho khaub ncaws rau nws hnav, noj mov rau nws tus kheej, hliv dej ntawm lub taub me me rau hauv nws lub khob, pab koj ntxuav zaub, muab nws cov khoom ua si rau hauv lub tawb lossis cheb tsev nrog ib tug cheb av me me.
  • Tej zaum co no yuav siv sijhawm rau nws los ua nws tus kheej, tiamsis yog koj siv sijhawm li no nrog nws koj qhia tau rau nws tias nws muaj peev xwm.
  • Nws yuav zoo dua yog tias koj faib qhov nws yuav ua los ua ob peb khauj ruam rau nws, piv txwv tias nws tuav nws lub ris thaum nws muab ko taw tso ntxig rau sab hauv lossis pab nws nrhiav lub qhov tes ntawm lub tsho ua ntej nws sim hnav nws.
 • Thaum nws hais tias, “naus,” lossis tsis xav ua li koj hais, nco qab tias nws xyaum ua nws ib tug neeg.
 • Txawm tias koj xav kom nws nres lossis tswj ib yam nws ua, koj qhia tau rau nws tias koj yeej nkag siab tias nws yeej muaj ib lub tswv yim zoo kawg.
  • “Kuv yuav cheem koj kuv tsis pub koj rub tus miv tus ko tw lawm.” (tswj)
  • “Zoo li koj nyiam tus miv thiab nws tus ko tw uas mos mos thiab ntev ntev.” (qhia tias nws lub tswv yim zoo)
  • “Thaum koj rub nws tus ko tw, nws yuav mob tus miv thiab nws yuav quaj thiab kiav mus.” (qhov no yuav qhia tej yam rau nws ntxiv)
  • “Yog tias koj xav ua si nrog tus miv, koj maj mam kov tau nws lub nruab qaum lossis co txoj hlua rau nws caum.” (qhov no muab ntau yam rau nws xaiv thiab ib txoj kev los ua li nws lub tswv yim)
  • “Koj puas kam maj mam kov tus miv lossis koj puas xav kom kuv coj koj mus rau lwm lub chav thiab nrhiav lwm yam rau koj ua?” (koj yuav tau ua raws li koj hais/qhia ob yam los saib xyuas kom tsis txhob raug tus miv)

Kawm txog lawv txoj kev siab ntsws xav

 • Pab nws to taub nws txoj kev siab ntsws xav thaum koj qhia lub npe rau txoj kev uas nws siab ntsws xav ntawd (“Puas yog koj lub siab ntsws xav tias…” “Zoo li koj lub siab ntsws xav tias…”).
  • “Kuv pom tias koj quaj quaj. Zoo li koj tu tu siab.”
  • “Nws yeej ntxhov siab kawg nkaus thaum koj sim los txuas cov blocks kom siab siab tiamsis nws ib sij vau.”
  • “Kuv pom tias koj zoo siab heev mus rau tom phoj.”
 • Qhia rau nws vim li cas cov kev siab ntsws xav ntawd ho tshwm sim.
  • “Koj ntog lawm. Kuv xav tias tej zaum koj raug mob thiab koj muaj ntsis ntshai.”
  • “Thaum koj hais good-bye rau koj niam, tej thaum koj hnov tias koj tu tu siab.”
  • “Koj zoo zoo siab thaum koj nrog koj tus tij laug ua si.”
 • Pab nws qhia txog tej yam nws siab ntsws xav kom nyab xeeb.
  • “Yog tias koj chim siab koj qhia tau rau koj tus phooj ywg tias, “Kuv chim chim siab.”
  • “Yog tias koj chim siab thiab koj xav ntaus ib yam dabtsi, koj ntau tau lub hauv ncoo no.”
 • Yog tias nws nyiam saib thaum ib tug menyuam ua raws li nws txoj kev siab ntsws xav, koj piav tau tias lawv ua dabtsi.
  • “Lola nyuam qhuav hais good-bye rau nws txiv. Nws zoo li nws tu tu siab. Tej zaum nws nco nws txiv.”
 • Koj siv tau cov phau ntawv uas qhia txog txoj kev siab ntsws xav lossis duab uas qhia txog txoj kev siab ntsws xav los qhia lub npe thiab tham txog menyuam txoj kev siab ntsws xav.
 • Muab ib daim iav dai kom siab li koj tus menyuam. Tej zaum nws xav saib nws lub ntsej muag thaum nws txoj kev siab ntsws xav li cas, lossis xyaum ua ntau hom lub ntsej muag los phim txoj kev siab ntsws xav.
 • Thaum koj tus menyuam ntshai, nyob ze rau ntawm nws thiab pab hlub nws. Tej thaum koj tus menyuam tsis xav kom koj cia li coj nws mus ntawm ib qho chaw uas txaus ntshai rau nws, tiamsis nws xav kom koj nyob ntawd pab nws. Yog tias nws ntshai tus neeg uas nyob ib ncig hauv koj lub zej zog tus aub, koj khoov mus zaum tau ib sab ntawm nws, puag nws thiab nrog tus aub tham. Feem ntau, thaum koj nyob ntawd thiab qhia tej yam rau nws thiab thaum koj kov tus aub nws tsis muaj dabtsi phem tshwm sim yuav pab tau nws tsis tshua ntshai. Yog tias nws tsis xav nyob qhov ntawd lawm, ua raws li nws hais. Tej zaum koj muab tau ib daim duab txog qhov nws ntshai rau nws saib thiab tuav thiab tham txog daim daub los pab nws kom nws tsis txhob ntshai.
 • Qhia rau nws paub tias qhov nws txoj kev siab ntsws xav li ntawd tsis ua li cas thiab koj yuav mloog lossis lees paub tias nws txoj kev siab ntsws xav li cas.Qhov no yuav pab nws ntseeg koj nrog nws txoj kev siab ntsws xav thiab ua rau nws pom tias nws tsis thas zais nws txoj kev siab ntsws xav ntawm koj.

Kawm txog lwm cov neeg

 • Thaum koj ua tej yam tshiab siv sijhawm los pab koj tus mosliab haum rau cov neeg tshiab. Yog tias koj ib tug phoojywg yuav saib xyuas nws thaum koj tawm mus khiav dej num, caw nws tuaj ib hnub ua ntej lossis ib ob teev los ntsib nws thiab ua si nrog nws ua ntej koj yuav tawm mus khiav dej num. Thaum nws paub tus neeg zoo dua, nws yuav kam nyob taus zoo dua nrog tus neeg ntawd thaum koj mus.
 • Thaum koj tus menyuam pib mus rau ib lub chaw zov menyuam, ua zoo saib kom nws muaj ib lub sijhawm txaus los paub tus neeg thiab lub chaw uas yuav zov nws.
  • Mus xyuas ob peb zaug ua ntej thiab nyob nrog nws li ntawd nws thiaj li rov qab los tau rau ntawm koj thaum nws mus saib ua saib no tshiab.
  • Nrog tus neeg zov menyuam tham kom koj paub nws zoo, li ntawd koj thiaj li tso siab tau los tso koj tus menyuam nyob nrog lawv.
  • Thaum xub thawj sim tso koj tus menyuam nyob rau ib lub sijhawm luv, li ntawd nws thiaj li kawm tau tias koj yuav rov qab los.
 • Muab tej lub sijhawm rau nws los ua si nrog lwm cov menyuam (tom phoj, nrog lwm cov neeg uas nyob ib ncig ntawm koj lossis tsev neeg, hauv lub chaw zov menyuam lossis cov chav kawm rau tus niam txiv/tus menyuam).
  • Nco qab tias txawm nws zoo siab heev txog lwm cov menyuam los, nws tseem tsis tau txawj ua si nrog lawv, thiab tej zaum lawv yuav muaj teeb meem nrog cov khoom ua si lossis lawv txaj muag tsis kam koom nrog lawv mus ua si.
  • Thaum nws ua si nrog lwm cov menyuam yaus saib xyuas nws zoo zoo thaum nws muaj lub hnub nyoog no. Tej zaum nws yuav tsum tau koj los pab nws qhia nws cov tswv yim thiab txoj kev siab ntsws xav rau lwm tus thiab los mloog rau lwm cov neeg cov tswv yim.

KEV LOJ HLOB NTAWM KEV HAIS LUS THIAB KEV TXAWJ NTAWV

8 LUB HLIS TXOG RAU 18 LUB HLIS

Cov menyuam kawm hais lus li cas?

Kev Saib Xyuas Hlo Txog Hom Lus Hais thiab Kev Txawj Ntawv

Cov menyuam uas yug npaj tau los txuas lus thiab lawm lus. Mloog cov lus uas haiv hauv lawv tsev neeg, cov menyuam yuav pib ntxov qhia tau hais tias cov suab sib txawv npaum li cas thiab yuav los tsim ib co ntsiab lus uas lawv nkag siab, tab txawm yog ua ntej lawv hais tau lus. Cov menyuam rab peev xwm los mus nkag siab hom lus hais yog hu ua “kev txais hom lus hais”

Thaum xub thawj, cov mos ab txuas lus los ntawm txoj kev ua suab, xws li, quaj, thiab los ntawm sib tes taw. Thaum uas lawv loj ntxiv txog cov menyuam paub tab lawm, lawv pib siv ob peb los lus uas yus paub thiab, thaum muaj 4 thiab 5 xyoos lawm, lawv muaj ntau cov lus hais ntau tuaj thiab mloog cov cai ntawm cov kev sau ntawv thaum uas lawv txuas lus uas yog siv hom lug hais. Cov menyuam rab peev xwm los mus siv hom lus hais los ua kev txuas lus ntawm lawv cov kev xav, tswv yim, thiab lub siab xav li cas yog hu ua “hom lus hais tshaj tawm.”

Thaum uas cov menyuam tab tom kawm txog cov lus siv ncauj hais, lawv tab tom kawm txog cov lus sau–los ntawm cov ntawv nyeem, cov paib, thiab cov lus teev tseg. Ua ntej kawm nyeem cov lus, cov menyuam kawm hais tias cov lus muab sau ntawv yog ib co sawv cev ntawm cov lus hais thiab ua ntej muab sau, lawv kawm kos cov cim thiab teeb duab. Txog txij lub sijhawm uas lawv muaj 5 xyoos lawv to taub hais tias cov tsiaj ntawv ua tau cov lus hais thiab cov lus hais ua tau dab neeg uas lawv yuav tau kawm los mus nyeem. Coob tus cov muaj hnub nyoog 5 xyoos kuj nyeem tau thiab sau tau lawv lub npe.

Kev Loj Hlob Ntawm Kev Hais Lus Thiab Kev Txawj Ntawv

Cov Lus Qhib

Kuv tus menyuam kawm lus li cas?

 • Thaum tus menyuam muaj ob xyoos, cov menyuam yaus to taub ntau lo lus thiab lawv muaj lub peev xwm los hais lus ntau zuj zus tuaj.
 • Feem ntau, thaum cov menyuam nyuam qhuav pib kawm hais lus, tsuas yog lawv tsev neeg xwb thiaj li to taub lawv. Lawv lub peev xwm los hais cov lus kom meej tseem loj hlob thiab lawv tseem kawm cov kev cai hais lus, li ntawd tej zaum lawv muaj lawv txoj kev los hais ib co lus thiab kab lus, piv txwv tias, “nkosnqis” rau doggie (aub). “Kuv tsawb” rau kuv txawb.
 • Feem ntau cov tsev neeg pab txhawb lawv cov menyuam los kawm lus, thaum lawv teb nrog ib co lus los kho cov lus nws siv (piv txwv tias, thaum tus menyuam hais tias “nkosnqis,” tus niam txiv teb hais tias, “Tus ntawd yog ib tug doggie loj heev!”) Qhov peb pom ces, nws tsis pab tus menyuam los kawm lus thaum tus neeg laus qhia rau lawv tias lawv yuam kev lossis hais kom lawv rov qab hais dua txog txij lawv hais thwj. Feem ntau cov menyuam yeej nyiam qog koj cov lus thiab sijhawm dhau mus nws yeej yuav kawm tias nws yuav tau hais li cas kom thwj thaum nws niaj zaus nrog koj tham.
 • Thaum txog lub hnub nyoog no feem ntau cov menyuam yuav siv ib lo lus los txhais ntau yam. Piv txwv tias, tej zaum lawv yuav muab cov miv, aub, mes es thiab yaj hu tias, “kitties (cov menyuam miv).” Lawv pom tias lawv zoo ib yam vim tias lawv muaj plaub thiab plaub txhais ceg, vim tias lawv tsis tau kawm tias cov tsiaj nyias muaj nyias lub npe txawv.
 • Thaum koj tham nrog ib tug uas muaj 18 hli tej zaum nws yuav mus li no:
  • Tus menyuam: Doggie (Tus aub)?
  • Tus niam txiv: Nws muaj ib co doggie tom lub phoj nag hmo.
  • Tus menyuam: Mus phoj masmas (niam)?
  • Tus niam txiv: Ib mi chim wb mus rau tom phoj yog tias koj xav mus. Wb yuav tau mus hnav khaub ncaws ua ntej. Koj xav tias tus aub puas tseem nyob tod?
 • Ntau yam uas koj ua yuav pab tau koj tus menyuam los kawm hais lus. Feem ntau cov neeg hauv koj lub tsev neeg yeej tham txog tej yam uas lawv tabtom ua nrog tus menyuam. Qhov no pab kom tus menyuam nkag siab tias cov lus ntawd txhais tau tias yog qhov khoom ntawd lossis tej yam uas nws ua ntawd.

Txoj Kev Kawm Ob Hom Lus

Cov menyuam uas lawv tsev neeg hais ob hom lus lossis tsis paub hais lus Askiv kawm lus li cas?

 • Cov menyuam me muaj peev xwv heev los kawm lus thiab muaj peev xwm los kawm ob lossis ntau hom lus ua ntej lawv pib kawm ntawv.
 • Cov tsev neeg uas hais ib hom lus uas tsis yog lus Askiv siv tau lawv hom lus los ua lawv tus menyuam thawj hom lus. Thaum lawv kawm lawv hom lus siv tom tsev nws yuav pab cov menyuam pom tias lawv sib raug zoo nrog lawv tsev neeg thiab lawv hom haiv neeg. Lawv kawm tau lus Askiv tib lub sijhawm yog tias lawv tsev neeg txawj hais ob hom lus lossis lawv mam li kawm lus Askiv thaum lawv pib mus rau qhov chaw zov menyuam lossis kawm ntawv.
 • Cov tsev neeg pab txhawb qhia lus tau thaum lawv tham, nyeem ntawv thiab hu nkauj rau lawv cov menyuam nrog hom lus uas lawv siv tom tsev. Li no cov menyuam yuav kawm tau lus uas yuav pab tau lawv thaum lawv pib kawm lus Askiv.
 • Mus saib hauv lub tsev khaws ntawv hauv koj lub nroog rau cov phau ntawv uas sau ua hom lus koj siv tom tsev.
 • Cov menyuam yaus uas muaj lub sijhawm los kawm ob hom lus thaum lawv me nws yuav pab lawv siv ob hom lus mus tag ib sim neej.

Kev Txais Lus

Kuv tus menyuam to taub dabtsi?

“Kev txais lus (receptive language)” txhais tias tagnrho cov lus uas tus menyuam hnov thiab nkag siab, ua ntej lawv pib hais lus lawv tus kheej. Cov menyuam yaus to taub ntau cov lus tshaj qhov nws hais tau.

 • Thaum lawv mloog tej yam koj hais rau lawv nws pab lawv kawm lus.
 • Cov menyuam mloog cov lus uas tib neeg hais ncaj nraim rau lawv thiab thaum lwm cov tib neeg sib tham uas nyob ib ncig ntawm lawv.
 • Lawv mloog lub suab coj thaum koj hais lus thiab thaum lawv muaj lub hnub nyoog no lawv pib to taub lub suab coj thaum koj hais lus. Piv txwv tias, lawv paub thaum koj zoo siab heev, hlub, ntxhov siab, lossis ntshai thiab nws yuav pib kawm los siv suab coj thaum nws hais lus nrog lwm tus.
 • Cov menyuam me to taub thaum koj hais lus yooj yim kom nws ua dabtsi, nws yim huab paub thaum tus neeg laus siv ib ce los piav, thiab. Piv txwv tias, tus neeg laus cev tes tawm thiab hais tias, “thov muab txhais khau rau kev.”
 • Ntau yam uas koj ua yuav pab tau koj tus menyuam los kawm hais lus. Feem ntau cov neeg hauv koj lub tsev neeg yeej tham txog tej yam uas lawv tabtom ua nrog tus menyuam. Qhov no pab kom tus menyuam nkag siab tias cov lus ntawd txhais tau tias yog qhov khoom ntawd lossis tej yam uas nws ua ntawd.

Kev Siv Lus Piav Qhia

Kev Sib Txuas Lus: Tham lus thiab nyeem ntawv

“Kev Siv Lus Piav Qhia” yog tagnrho cov suab thiab cov lus uas tus menyuam ua.

 • Cov menyuam me yuav siv ib co lus yooj yim, quaj, siv suab, thiab ib ce los piav qhia tias lawv siab ntsws xav li cas, tej yam lawv xav tau thiab lawv cov tswv yim.
 • Tej yam kev siv ib ce los piav yog co tes, tau tes, ncav, thiab thawb.
 • Cov menyuam me tej zaum yuav muab ib co suab thiab ib co lo lus los sib xyaws ua ke thaum lawv pib hais lus.
 • Thaum lawv pib siv lus, qee zaus lawv hais tau ib nrab ntawm lo lus xwb, ib yam li qhov pib lossis qhov xaus ntawm los lus, lossis lawv pib hais ib co suab uas muaj ntsis nrov li lo lus.
 • Feem ntau lawv siv ib lo lus los piav ib lub tswv yim lawv muaj. Piv txwv tias, “puag” txais tias “tsaws kuv puag.” “Ob-aus” txhais tias dabtsi nchuav lossis poob lossis tawg lawm. “Masmas” tej zaum yuav txhais tias “Kuv niam nyob qhov twg?”
 • Cov menyuam me yuav qog teb co lus uas peb hais rau lawv, lawv yim huab nyiam hais lo lus xuv thaib uas peb nyuam qhuav hais.
 • Txawm tias cov menyuam yaus tsis hais kom thwj thaum lawv pib hais lus los, lawv yuav ib sij xyaum kom lawv cov lus nrov ib yam li koj cov.
 • Cov menyuam me nyiam saib ntawv. Lawv nyiam nyob nrog koj los saib thiab nyeem ib phau ntawv. Lawv saib koj thaum koj nyeem ntawv, saib raws cov dua nrog lawv lub qhov muag, tau tes rau cov duab, tig cov nplooj thiab qhia tau tej yam hauv phau ntawv

Ntawm no yog ib co lus los pab txhawb koj tus menyuam txoj kev kawm lus thiab nyiam nyeem ntawv:

 • Qhia koj tus menyuam tias koj ua dabtsi:Koj tus menyuam yuav kawm tau lus nrawm dua yog tias qhov ntawd yog ib yam uas nws tab tom ua.
  • “Kuv yuav mus muab koj lub tsho tua li ntawd wb thiaj li mus tau nraum zoov.”
  • “Koj lub tsho nyob ntawm no. Koj puas xav kom kuv pab koj hnav?”
  • “Kuv yuav ua quesadilla rau wb noj su.”
 • Thaum koj pom tias koj tus menyuam nyiam dabtsi, siv ib co lus los piav tias yam lawv nyiam yog dabtsi. Koj tus menyuam nyiam hnov ib co lus uas piav yam uas nws nyiam dua.
  • “Koj nyuam qhuav tig taub haus saib saum ntuj. Koj puas hnov lub dav hlau?”
  • “Kuv pom lub poj zeb koj nrhiav tau. Nws du ua luaj li.”
  • “Koj twb khawb av ntev ntev lawm. Koj khawb tau ib ib lub qhov loj kawg nkaus.'”
 • Tham qhia tias seb koj tus menyuam ua dabtsi. Qhov no zoo li “saib thiab qhia.” Tib lub sijhawm uas koj tus menyuam tab tom ua dabtsi, lawv kawm ib co lus los tham txog cov ntawd.
  • “Koj khiav nqis hav nrawm kawg nkaus li!”
  • “Koj muab koj lub tsheb ntim av puv nkaus. Koj yuav coj mus rau qhov twg?”
  • “Koj nqa tau koj lub hnab ev ntawv puag tom lub tsheb los txog rau ntawm lub asphovmeem!”
 • Tham qhia tias koj ua dabtsi. Qhov no zoo li “saib thiab qhia.” Tib lub sijhawm uas koj tus menyuam tab tom pom dabtsi, lawv kawm ib co lus los tham txog cov ntawd.
  • “Kuv nrhiav kuv txhais khau”
  • “Kuv rau mov rau saum rooj. Koj puas kam thawb lub rooj zaum los?”
  • “Kuv kuaj seb kuv puas yuav tau hloov koj daim pawj.”
 • Siv ib co lus uas yuav piav qhia kiag. Li no nws thiaj li ntxiv tau ib co lus rau nws siv.
  • “Kuv mam li pab koj nrhiav lub tsho uas koj nyiam tshaj plaws–lub muaj tes ntev, nrog lub vov khwb tau haus thiab lub muaj hnab tshos rau koj ob txhais tes ntsaws ntawm xub ntiag.”
  • “Ntawm no yog koj cov noob taum. Kuv muab tuav li ntawd nws thiaj li muag muag rau koj.”
 • Tham qhia txog qhov uas yuav tshwm sim sai tom ntej. Qhov no pub ib lub sijhawm rau koj tus menyuam los pom hauv nws lub hlwb tias dabtsi yuav tshwm sim tom ntej uas ntej nws yuav tshwm sim.
  • “Sai sai tom ntej nws yuav txog sijhawm rau koj mus txhuam hniav, hnav koj cov khaub ncaws mus pw, nyeem ib phau ntawv ces koj yuav mus pw.”
  • “Los ws mus nqa wb tus yawm av thiab taub ywg dej li ntawd wb thiaj li mus tau nraum zoo thiab mus ua haujlwm hauv lub vaj.”
  • “Tom qab wb hnav khaub ncaws tag, wb mam li nyeem ib phau ntawv.”
 • Tham qhia txog tej yam uas nyuam qhuav dhau. Qhov no pub ib lub sijhawm rau koj tus menyuam los pom hauv nws lub hlwb–lub cim xeeb txog yam uas nyuam qhuav tshwm sim.
  • “Hnub no wb hu nkauj thiab npuaj teg hauv tsheb.”
  • “Hnub no koj thiab koj tus phooj ywg kos duab rau saum txoj kev taug ko taw.”
  • “Wb twb hais npais-npais rau masmas. Nws mus haujlwm lawm.”
 • Muab ib co phau ntawv rau koj tus mosliab.Yog tias koj muab cov phau ntawv rau koj tus mosliab, nws kawm tias koj ntaus nqi rau cov phau ntawv thiab nws yuav kawm los tshuas cov ntawd thiab.
  • Thaum koj muab ib co phau ntawv cia ib ncig ntawm koj tus menyuam nws yuav muab los nyeem txhua hnub.
  • Thaum koj muab ib co phau ntawv me me uas tawv tawv rau koj cov menyuam me lawv yuav koom tau los tig cov nplooj yoog yim dua, tiamsis nws yuav pib nyiam ib co dab neeg uas ntev zog hauv cov phau ntawv uas tsis tawv, thiab.
 • Nyeem ntawv rau koj tus menyuam. Thaum no yog koj tus menyuam thawj zaum los “nyeem ntawv” thiab thawj ob peb khauj ruam yuav pab nws to taub tias cov phau ntawv muaj dab neeg nyob hauv, cov lus, thiab tej yam lus qhia rau nws.
  • Nyeem kom qeeb qeeb li ntawd koj tus menyuam thiaj li muaj ib lub sijhawm los mloog koj cov lus, saib cov duab thiab pab koj tig cov nplooj.
  • Feem ntau cov menyuam me nyiam kom koj rov nyeem tib phau ntawv qub tas mus li. Qhov no pab nws kawm txog zaj dab neeg li ntawd nws thiaj li mob siab tau txog qhov uas tab tom yuav tshwm sim.
  • Nyeem kom qeeb li ntawd koj tus mosliab thiaj li muaj ib lub sijhawm los mloog koj cov lus thiab saib cov duab.
 • Koj ua tau tej phau ntawv yooj yim rau koj tus mosliab nrog co ib duab uas muaj cov neeg thiab cov khoom uas nws nyiam. Cov phau ntawv no yuav pab nws pom tias cov phau ntawv kuj muaj tej yam uas nws paub txog thiab.
  • Koj nplaum tau ib co duab rau ntawm cov nplooj ntawv, sau ob peb lo lus txog koj dab neeg thiab muab tom, khi lossis muab taub nplaum lo cov nplooj ua ke.
  • Cov dab neeg tsis thas ntev. Nws yog ob peb nplooj xwb los tau. “James nyiam caij nws lub scooter. Nws caij mus rau ntawm tus miv ces nws plhws tus miv. Thaum nws caij nws lub scooter tag, nws mus hauv tsev mus noj sus.
 • Tham txog cov duab thiab cov phau ntawv nrog koj tus menyuam. Thaum lawv kawm tias cov duab txhais tau li cas qhov ntawd yog thawj khauj ruam los kawm tias cov tsiaj ntawv kuj txhais tau ib yam dabtsi thiab.
  • “Kuv pom cov hnub qub saum ntuj. Koj puas pom cov hnub qub thiab?”
  • “Kuv pom ntses ntau heev. Koj pom dabtsi? (Thaum koj tus menyuam tau tes, koj qhia tau tias lawv pom dabtsi.)
  • Ntawm no yog ib daim nrog koj abuelita thiab koj tus tia.”

PAUB TXOG LEJ

8 LUB HLIS TXOG RAU 18 LUB HLIS

Cov menyuam kawm txog cov lej li cas?

Kev Saib Xyuas Hlo Txog Txoj Kev Xam Lej

Cov menyuam yau mus tshawb kev thiab pib los xyaum cov txuj uas yuav tsum muaj rau txoj kev ua lej ntev ua ntej lawv nkag mus kawm qib ntawv rau cov menyuam yau (elemetary). Thaum thawj cov xyoo ntawm lub neej, cov menyuam kawm suav lej, ras paub txog cov cim thiab tej qauv teeb khoom, muab hom loj me thiab ntau tsawg sib piv, thiab ras paub tej yam uas zoo sib xws thiab tej yam nyias txawv nyias. Cov menyuam tsim cov txuj no los ntawm lawv txoj kev lawv tus kheej tshawb kev thiab ua si nrog tej khoom siv thiab los ntawm tej kev sib txuas lus thiab ua si nrog rau cov neeg laus. Cov kev sib txuas lus thiab ua si txhua hnub xws li kev suav ntiv tes thiab ntiv taw nrog rau cov neeg laus, muab ob daim txiv tsawb, thiab muab cov thoom thaub xiav thiab dawb sib txheeb nyias nyob nyias pawg pab ua rau cov menyuam txoj kev ua lej loj hlob tuaj. Cov menyuam pib txuas lus txog qhov ntau qhov tsawg los ntawm cov khoom uas yog siv cov lus hais xws li “ntau dua” thiab “loj dua.”

Thaum uas lawv loj laus tuaj lawv kawm los mus suav ob peb tug lej. Thiab lawv tsim lawv txoj kev to taub ntawm tias muaj ntau muaj tsawg los ntawm tej kev ua si xws li muab cov tais thiab khob tso rau saum rooj. Lawv cia li ras hais tias cov neeg laus siv kev suav lej nyob rau hauv lub neej txhua hnub thiab kawm txog hais tias kev siv cov lej yog siv li cas thaum uas lawv qog cov neeg laus. Thoob cov sijhawm thaum ntxov hauv lub neej, feem coob cov menyuam yeej nyiam txog cov lej. Cov kev ua si lom zem uas muaj kev siv lej yuav muab zog rau cov menyuam txoj kev ib txwm muaj siab nyiam thiab txhawb siab rau lawv los kawm ntxiv txog cov niam tswv yim ua lej.

Paub Txog Lej

Cov Lus Qhib

Cov mosliab kawm dabtsi txog lej?

Cov menyuam uas yau zog twb pib xyaum tej yam kev txawj uas lawv yuav tsum paub los laij lej ntxov heev ua ntej lawv pib kawm ntawv. Feem ntau ntawm cov kev txawj no los ntawm tej yam lawv tau ua thiab los ntawm txoj kev lawv tau kawm thaum lawv nrog cov neeg laus.

 • Cov menyuam uas yau zog yeej pib kawm suav lej los ntawm tej yam lawv tau ua txhua hnub xws li thaum lawv niam lawv txiv muab “peb nplais txiv tsawb–1-2-3,.” lossis thaum lawv hais tias wb nyeem tau ob phau ntawv.
 • Cov menyuam yaus uas nyob nruab nrab li ntawm 9 hli thiab 18 hli yuav tsim tau ib co tswv yim ntxiv txog lej. Thaum koj tus mosliab xav kom koj muab qhob cij ntxiv rau nws, nws yuav ncav tes muab, thiab hais tias “ntxiv,” lossis siv tes piav qhia rau koj tias nws yuav noj ntxiv.
 • Yog tias koj nug nws seb nws puas noj mov ntxiv thaum nws tsau plab lawm, tej zaum nws yuav co taub haus tias “tsis noj.” Thaum nws noj mov tag tej zaum nws yuav hais lossis piav tes tias “noj tag.” Qhov no qhia tau tias nws nkag siab txog lub tswv yim tias txaus thiab xav yuav ntxiv.
 • Cov menyuam uas yau zog yuav pib sim lej nrog tej yam me me. Lawv yeej paub tias lawv nqa tau ib qho khoom nrog ib sab tes, li ntawd lawv yuav yeej tau xyaum ntau zaus los nkag siab tus lej “ob,” ua ntej lawv yeej hais tau, “ob.”
 • Thaum nws ua si nrog av, tej zaum nws yuav muab mentsis av tso rau ib lub thoob thiab tso av ntau ntau rau lwm lub thoob thiab txawj piav tias lub thoob uas muaj av ntau dua yog lub “loj zog,” ua rau peb pom tias nws pib xav txog tej yam khoom loj me thiab kev sib piv.
 • Tej zaum nws yuav muab ob lub lossis peb lub tsheb los ua ib kab.

Cov lus los pab cov tsev neeg kom lawv pab tau lawv cov menyuam los nkag siab txog lej:

Ntau yam uas koj tsev neeg ua txhua hnub yeej pab koj tus menyuam los tsim lawv txoj kev laij ub laij no thiab los paub txog lej. Nws muaj ntau lub sijhawm hauv peb lub neeg uas cov neeg laus suav ub suav no thiab cov menyuam yaus los sim suav lej thaum lawv ua si. Ntawm no yog ob peb lub tswv yim rau koj lub tsev neeg los sim:

KEV LOJ HLOB NTAWM LUB CEVT

8 LUB HLIS TXOG RAU 18 LUB HLIS

Cov menyuam yuav muaj txuj los siv lawv lub cev li cas?

Lus Qib Los Qhia Txog Txoj Kev Ib Ce Loj Hlob

 • Txoj kev ib ce loj hlob thiab txoj kev siv ib ce dhia ua si yog ib yam uas tseem ceeb heev ntawm kev noj qab haus huv mus tag koj tus menyuam lub neej. Qhov tseem ceeb, yog tias koj nquag siv ib ce mus ua ub ua no nws yuav pab tiv thaiv koj ntawm tus kab mob plawv, ntshav qab zib thiab txoj kev rog heev. Nws muaj feem pab koj txoj kev siab ntsws xav, kev zoo siab thiab txoj kev xav txog koj tus kheej kom noj qab nyob zoo.
 • Cov kev txawj los siv ib ce mus ua ub ua no yog lub hauv paus los siv thaum koj kawm lwm yam thiab pub ib lub sijhawm zoo rau cov menyuam los nrog lwm tus, khwv tswv yim, kawm, thiab ua si.
 • Txoj kev siv ib ce dhia ua si yuav npaj koj tus menyuam rau tej yam hauv nws lub neej yav tom ntej hais txog kev muaj zog dhia ua si, ncaws npas ntaus npas, thiab kev ua si.
 • Cov mosliab, cov menyuam me thiab cov menyuam preschool ib ce yeej npaj tau thiab yeej mob siab heev los kawm tej yam txuj ci qoj ib ce tshiab. Lub sijhawm preschool yog ib lub sijhawm zoo tshaj plaws rau cov menyuam me los kawm txog cov txuj ci qoj ib ce yooj yim. Yog tias tus menyuam tsis kawm cov txuj ci no thaum yog lub sijhawm preschool, tej zaum nws yuav nyuaj rau lawv los kawm tom ntej, thiab yuav cuam tshuam lawv lub peev xwm los koom nrog cov kev siv dhia ua si.
 • Thaum cov xyoo preschool, cov menyuam pib xyaum ib co txuj ci qoj ib ce tseem ceeb heev. Cov txuj ci no pib lawv txoj kev ib ce loj hlob uas tshwm sim rau cov menyuam thaum lawv tseem yog ib tug mosliab thiab ib tug menyuam me.
 • Tamsim no peb paub tias cov menyuam yaus kawm tau ntau npaum thaum lawv siv ib ce dhia ua si nraum zoov. Nws tseem ceeb heev rau cov neeg laus los pab cov menyuam los tsim tej lub sijhawm zoo rau tej yam kev ua si li no, vim tias ntau tus menyuam siv sijhawm ntau dua los nyob ntawm lub TV lossis lub koospijtawj tshaj nws yuav mus siv ib ce dhia ua si.
 • Thaum cov menyuam paub ntau zog txog tej yam kev dhia ua si, lawv yim huab xav zoo txog lawv tus kheej thiab lawv yuav kam mus sim tej yam tshiab thiab kawm tej yam kev txuj ci dua. Cov menyuam yaus uas siv sij hawm ntau heev ntawm lub TV lossis lub koospijtawj yuav tsis tshua kam sim tej yam kev dhia ua si uas nyuaj zog thiab tej zaum lawv yuav poob lub sijhawm zoo los kawm ib co txuj ci tshiab.
 • Txoj kev tshawb fawb hais tias nws zoo dua rau cov menyuam mus nyob nraum zoov thiab lawv yeej pom tias cov menyuam xum siv sijhawm nyob nraum zoov dua. Ntxiv mus, peb kuj paub tias thaum lawv mus rau tej qho chaw nraum zoov ntsuab xiab nws yuav pab tau tus menyuam cov txuj ci xav thiab lawv txoj kev noj qab nyob zoo thiab txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus zoo dua qhov qub.

Kev Loj Hlob Ntawm Lub Cev

Cov Lus Qhib

Txoj kev loj hlob ntawm cov mosliab thiab menyuam me yog lub peev xwm los kawm xws li dov, zaum, nkag, taug kev thiab khiav. Nrog cov peev xwm no, cov menyuam yuav pom tau thiab coj tau nrog tej yam ib ncig ntawm lawv nrog ntau txoj kev. Cov menyuam txoj kev ib ce loj hlob yeej txheeb rau lawv txoj kev loj hlob qhov txhia qhov chaw. Thaum tus menyuam rub sawv nws pom saum lub rooj thiab yuav muaj ntau txoj kev los saib cov phau ntawv masnqasxis thiab khob saum rooj. Thaum tus mosliab pib thawb lub laub menyuam, nws kawm tswv yim tshiab txog tej yam uas mus tau. Thaum nws thawb lub laub menyuam mus rau tom ib tug phooj ywg uas tabtom muab nws tus mosliab cia rau hauv lub laub menyuam, nws twb pab tau nws cov txuj ci sib raug zoo dav zog tuaj lawm thiab.

Ze li ntawm 18 hli, cov menyuam me pib taug kev, thiab ntau tus pib khiav, thiab. Lawv nyiam nce ub nce no, txawb khoom, nqa khoom nrog lawv mus ub mus no, thawb thiab rub khoom, muab khoom nchuav tawm ntawm cov tawb ntim khoom thiab sim seb txhua yam ua haujlwm li cas. Lawv cov thooj nqaij pib loj hlob, thiab lawv pib nqa tau cov khoom uas hnyav zog. Lawv kawm ntau heev tias lawv lub cev nti li cas thiab lawv kawm tau los siv lawv lub cev ua tej yam lawv xav ua. Lawv ua tau ntau yam uas tsis ntog thiab thaum lawv ntog, lawv txhom tau lawv tus kheej zoo zog thiab txawj ntog kom tsis txhob raug lawv sab sab.

Thawj cov hli ua ntej nws yuav txog 18 hli koj yuav pom tus menyuam me:

 • Nkag tau nrog nws ob txhais tes thiab hauv caug
 • Nkag/nce tau thiab nqis tau ob peb tug taw ntaiv
 • Rub nws sawv thiab taug kev ib ncig tuav lub rooj tog
 • Zaum tau thaum nws sawv ntsug
 • Taug kev tsis muaj leej twg pab
 • Tsis thas tuav dabtsi pab nws khoov thiab sawv
 • Txawb lub npas lossis lwm qhov khoom
 • Taug kev nce lossis nqis taw ntaiv thaum nws tuav leej twg txhais tes lossis tus pas (ib tug taw ntaiv zuj zus)

Tej yam uas feem ntau koj yuav pom ib tug muaj 18-hli yuav ua yog:

 • Khiav.
 • Nce rau saum rooj zaum.
 • Sawv nrog ib txhais ceg.
 • Taug kev mus ib sab.
 • Thawb lub laub menyuam lossis lub laub yuav khoom me.

Cov lus los pab cov tsev neeg kom lawv txhawb tau lawv tus menyuam me txoj kev ib ce loj hlob:

 • Feem ntau cov menyuam me nyuam qhuav pib mus los tau thiab mob siab mus ub mus no. Lawv yuav tsum muaj ib tug saib nraim lawv tas mus li, vim tias lawv yuav mus kov ub tej no tshiab rau lawv thaum lawv mus los.Nyob rau hauv ib lub chaw nyab xeeb uas koj ua tus tswj saib xyuas, cov menyuam yaus yuav xyaum los kawm tej txuj siv lub cev yuam uas cov zuj zus tuaj.
 • Thaum cov menyuam pib mus los tau, koj yuav pab tau lawv thaum koj muab tej yam khoom nyab xeeb tso qis qis rau lawv tuav kom lawv rub tau lawv tus kheej sawv thiab taug kev tau. Cov rooj zaum muab tau cov tog hauv ncoo uas koj muab pov rau hauv av yuav yog ib qho chaw nce zoo heev rau nws uas yuav pub taug kev nce ib lub zug, tuav ub tuav no.
 • Thaum lawv pib taug kev, nws tseem ceeb kom koj paub tseeb tias qhov chaw nws taug kev tsis muaj dabtsi ntse ntse, vim tias lawv ntog heev npaum li lawv taug kev thiab.
 • Cov nyuam qhuav pib taug kev nyiam thawb khoom, nrog rau cov npov, cov laub menyuam thiab cov laub me.
 • Cov nyuam qhuav pib taug kev tej zaum tseem nkag kom lawv mus tau ib qho chaw rau ib qho chaw.
 • Cov menyuam uas muaj 18 hli kuj nyiam nce thiab yuav kawm nce ua ntej lawv kawm nqis. Yog tias koj muaj taw ntaiv, tej zaum koj yuav xav muab thaiv ntawm rau tus taw ntaiv thib ob li ntawd koj tus menyuam me thiab li xyaum nce tiamsis mus tsis tau siab.
 • Koj siv tau daim pam txaj, cov hauv ncoo thiab tej yam qis rau tus menyuam xyaum nce thiab nqis.
 • Thaum koj tus menyuam kawm nce thiab nqis ntawm tej yam chaw qis qis, tej zaum lawv yuav tsoo lawv ntsej muag thaum lawv nqis los. Thaum koj saib zoo, koj yuav pom tias nws yuav rov qab mus sim tib qho chaw dua thiab tom qab nws sim ob peb lwm tag nws txhawb hloov txoj kev nws nce los yog nqis kom tsis txhob tsoo taub hau ntxiv lawm.
 • Cov menyuam me nyiam sim lawv cov txuj ci tshiab nraum zoov, nrog rau sab hauv tsev thiab. Txawm tias neb mus taug kev luv luv xwb los nws pub ib lub sijhawm rau koj tus menyuam los sim tej qho chaw tshiab los taug kev, saib noog thiab pom tias lub zej zog yuav muaj dabtsi rau nws ntxiv.
 • Cov menyuam uas muaj hnub nyoog li no nyiam txawb khoom. Koj muab tau yam npas muag muag rau nws txawb thiab koj siv tau cov thom khwm lossis xov loj los ua ib co npas muag muag.
 • Cov menyuam yaus kuj nyiam nqa khoom, li ntawd lawv yuav nqa cov tawb me me lossis hnab tawv pojniam muaj hlua uas lawv yuav ntim tau khoom thiab nqa tau–cov thoob dej qhuav, lossis lwm yam khoom uas lawv nrhiav tau. Lawv nyiam nchuav khoom npaum li lawv nyiam ntim khoom, li ntawd tej zaum lawv yuav tig lub thoob nchuav khoom sai sai tom qab nws ntim puv nkaus.Lawv nyiam saib khoom txawv thiab saib seb tej yam khoom hloov li cas. Thaum cov khoom nyob hauv lub tawb nws zoo ib yam tagnrho. Thaum nws muab nchuav rau hauv av, lawv tagnrho poob cuag cas dav hauv av. Cov menyuam yuav nug lawv tus kheej tias: “Lawv puas nyob txawv yog tias kuv rov qab muab ntim rau hauv lub tawb?”

COV HAUV KEV YUAV LOS KAWM

8 LUB HLIS TXOG RAU 18 LUB HLIS

Cov txuj dabtsi yuav pab cov menyuam kawm?

 • Muab daim yas duab tso los saib txog cov qauv uas hais txog cov menyuam yuav kawm los mus daws teeb meem li cas rau cov muaj hnub nyoog raws li 8 lub hlis txog rau 18 lub hlis tom qab ntawd ces cov niam txiv los muaj kev sib tham ua ke
 • Muab cov lus kaw cia ntawm no tso los mloog txog cov qauv uas hais txog cov menyuam yuav kawm tias cov txuj los xam tswv yim yog dabtsi rau cov muaj hnub nyoog raws li 8 lub hlis txog rau 18 lub hlis tom qab ntawd ces cov niam txiv los muaj kev sib tham ua ke.

Kev Qhib Lus rau Cov Hauv Kev yuav Kawm Ntawv

Cov menyuam yau tsim ntau yam txuj uas yuav pab lawm kawm thiab daws teeb meem. Cov txwj no muaj nrog rau hauv rab peev xwm los mloog txog, tab txawm tias muaj kev cuam tshuam dabtsi, los mus tsom sai, los mus noog lus noog, los mus muab tej ntsiab lus thiab los mus tshawb ntau txoj kev txawv los daws teeb meem. Cov txuj no yog hu ua cov hauv kev yuav kawm ntawv.

Cov menyuam yau kawm los mus siv cov niam tswv yim ua lej xws li tus lej, lub cim, thiab loj los me thaum uas lawv daws teeb meem. Lawv siv tas nrho lawv cov kev xam paub pom txog los sib sau cov ntsiab lus, ras txog cov kev sib txawv thiab kev zoo sib xis, thiab feem ntau los muab sib piv. Lawv maj mam tsom xyuas tib neeg thiab tej yam thiab lawv tsim cov kev xam tswv yim tias yog li cas thiab tsim cov kev twv tias yuav tshwm sim dabtsi ntawm lawv cov kev tsom saib. Thiab lawv ua tej yam kev tshawb fawb ntsuam xyuas yooj yim thiab luj cov kev tshwm sim ntawm lawv cov kev tshawb fawb ntsuam xyuas.

Cov menyuam yau yog ib co ib txwm yeej txawj khawb taub. Cov neeg laus pab txawj cov menyuam txoj kev khawb taub los tau thiab kev muaj sib pib ua tej yam los ntawm kev noog cov menyuam ib co lus noog uas tsis muaj qhov teg yog los tsis yog, muaj kev mloog thiab teb lawv cov lus noog, thiab muab ntau hom khoom siv rau lawv los mus tshawb kev txog. Cov kev txhawb li ntawd yuav pab dag zog rau cov menyuam txoj kev kab ham kom loj tuaj ua ib cov neeg kawm txuj thiab muaj siab kam sib zog los daws cov teeb meem uas cov heev.

Cov Hauv Kev Yuav Los Kawm

Cov Lus Qhib

Cov mosliab thiab cov menyuam me siv tej yam kev txawj dabtsi los daws teeb meem?

Ib txoj kev txawj uas cov mosliab thiab cov menyuam me siv uas tseem ceeb tshaj plaws los daws teeb meem yog lawv lub peev xwm los saib tej yam uas lawv nyiam, txawm tias muaj tej yam phov ib ncig ntawm lawv los xij. Piv txwv tias, cov mosliab tseem ntsia tau lawv tsev neeg lub ntsej muag twj ywm thaum muaj nkauj tso nrov nrov. Cov menyuam me uas laus zog tseem teeb tau cov khoom ua si blocks thaum muaj ib tug neeg nyob ze lawv tais khaub ncaws. Lub peev xwm uas lawv muaj los xav twj ywm txog yam lawv ua yuav pab tau lawv saib ntsoov ua ib yam dabtsi, los cwj tej yam lawv pom cia, ntxiv rau tej yam lawv kawm thiab nrhiav kom tau ib txoj kev los daws lawv cov teeb meem.

 • Cov menyuam me tso siab rau tej yam uas lawv ua li qub tas mus li los pab kom lawv xav tau thiab paub coj thiab paub tsom ntsoov tias lawv yuav tau ua dabtsi.
 • Lawv nyiam kom ua tej yam raws li lawv txoj kev uas lawv paub ua thiab tej zaum lawv tseem nyiam hu nkauj raws li qub txhua zaus (tej zaum lawv yuav chim yog tias leej twg hloov cov lus hauv zaj nkauj thiab.)
 • Tej zaum cov menyuam me nyiam ua li qub txhua hmo thaum lawv npaj mus pw.

Ob peb lub hlis ua ntej lawv yuav muaj 18

 • Feem ntau cov menyuam me yeej mloog tau tus neeg laus lub suab txawm tias nws muaj lwm yam nrov hauv lub chav.
 • Lawv yeej ua si tau nrog ib qho khoom ua si lossis ua ib yam dabtsi rau ib lub sijhawm.

Cov lus los pab rau cov tsev neeg kom lawv pab tau lawv cov menyuam tsom ntsoov ua qhov lawv ua: