Cov ntsiab lus hais txog cov menyuam cov hnub nyoog

36 LUB HLIS (3 XYOOS) TXOG RAU 48 LUB HLIS (4 XYOOS)

KEV LOJ HLOB NTAWM KEV COJ TUS CWJ PWM THIAB LUB SIAB LUB NTSWS

36 LUB HLIS (3 xyoos) TXOG RAU 48 LUB HLIS (4 XYOOS)

Cov menyuam yuav kawm txog cov kev siab xav thiab kev sib txuas lus li cas?

Kev Loj Hlob Ntawm Kev Coj Tus Cwj Pwm Thiab Lub Siab Lub Ntsws Cov Lus Qhib

Cov menyuam yaus xav li cas thiab yuav tswj tau

 • lawv tus kheej,
 • lawv txoj kev siab ntsws xav thiab cwj pwm, thiab
 • lawv txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus

…cov ntawm no yog qhov uas peb hu hais kev loj hlob ntawm txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus-kev siab ntsws xav.

Txoj kev loj hlob ntawm cov kev txawj no tseem ceeb heev rau tus menyuam txoj kev vam meej hauv tsev kawm ntawv nrog rau lwm cov kev txawj ib yam nkaus, xws li kev hais lus thiab kev nyeem ntawv thiab kev laij lej.

Thawj tsib xyoos ntawm tus menyuam lub neej lawv yuav kawm los…

 • tswj lawv lub cwj pwm,
 • cwj, qhia thiab tswj txoj kev siab ntsws xav,
 • paub thiab txawj xav txog lwm cov neeg txoj kev siab ntsws xav,
 • coj nrog cov phooj ywg,
 • koom ua ib tug hauv ib pab pawg, lossis
 • kawm los sib raug ze nrog cov neeg laus, nrog rau lawv niam lawv txiv, lwm cov neeg hauv lawv lub tsev neeg, thiab cov kws qhia ntawv.

Cov menyuam yaus yuav kawm cov kev txawj hais txog txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus-kev siab ntsws xav los ntawm kev sib raug ze nrog cov neeg laus thaum lawv sib tham mus los, ua ub ua no ua ke thiab qhuab qhia zoo. Txoj kev ua si yog ib qho tseem ceeb los pab tus menyuam kawm txog cov kev txawj ntawm no thiab. Thaum lawv ua si, cov menyuam yaus yuav sim cov kev txawj uas lawv paub los coj nrog lwm tus neeg, sim qhov lawv txoj kev siab ntsws xav, sim cov cwj pwm tshiab thiab txais lus rov qab txog lawv ntawm lwm cov neeg. Txoj kev ua si pab cov menyuam yaus los kawm ntxiv txog lawv tus kheej thiab lwm cov neeg thiab los tsim lawv txoj kev txawj sib txuas lus thiab txoj kev coj nrog lwm tus neeg.

Kev Loj Hlob Ntawm Kev Coj Tus Cwj Pwm Thiab Lub Siab Lub Ntsws

Cov Lus Qhib

Kuv tus menyuam kawm dabtsi txog nws tus kheej thiab nws txoj kev siab ntsws xav?

Koj tus menyuam uas muaj plaub-xyoos yuav zoo siab heev thaum nws ua tej yam rau nws tus kheej. Tej zaum nws yuav tsis kam koj pab nws, txawm tias nws siv zog kawg nkaus thiab ntxhov siab kawg nkaus los nws yuav tsis kam. Nws muaj ntau txoj kev los piav qhia txog nws tus kheej thiab tej yam nws txawj ua. “Kuv muaj plaub xyoos lawm!” “Kuv loj dua lawm.” “Kuv nyiam kos duab.” “Kuv paub caij lub scooter!” Tej zaum nws tseem dhia cuag cas qhuas nws tus kheej. Nws kawm tau ob peb txoj kev los pab nws kom nws siab tus zog thaum nws tsis zoo siab, tiamsis tseem xav tau txoj kev txhawb thiab hlub los ntawm ib tug neeg laus kom nws zoo siab zog tuaj. Qee zaus nws tu tau ub tej no nws tus kheej, yam tsis thas muaj leej twg nug. Nws xav tau tias nws hloov li cas lawm. “Thaum ub kuv muaj peb xyoos, tiamsis tamsim no kuv muaj plaub xyoos!”

Nws qhia tau thiab piav tau txog cov kev siab ntsws xav xws li tu siab, chim siab, thiab ntshai, nws piav tau tias dabtsi ua rau nws siab ntsws xav li ntawd, thiab yuav txawj thov kom koj hlub vim ib yam dabtsi. Nws kuj txawj piav tias lwm cov menyuam txoj kev siab ntsws xav li cas thiab qee zaus yuav qhia tau tias vim li cas lawv xav li ntawd. “Theo tu siab vim tias Laurene nphav ua nws cov blocks vau tag lawm.” Nws txawj mus hlub thiab nrog lwm tus tu siab, nws yim huab txawj ua li ntawd yog tias nws tsis muaj ib feem hauv qhov teeb meem ntawd.

Nws kawm dabtsi txog lwm cov tib neeg thiab kev sib raug zoo nrog lwm tus neeg?

 • Txoj kev ntaus phooj ywg yog ib yam tseem ceeb heev rau tus menyuam txoj kev vam meej hauv tsev kawm ntawv thiab lawv lub neej. Lawv lub peev xwm uas txawj loj dav zog tuaj yuav pab lawv tham thiab sib tham kom haum nrog nws cov phooj ywg thiab yuav pab kom lawv ua si ntau ntev zog thiab ua si tau tej yam nyuaj zog.
 • Lawv paub thiab piav tau tias lawv txawv li cas ntawm lwm tus neeg. “Nona cov plaub hau xim kasfes tiamsis kuv cov yog xim dub.”
 • Tej zaum lawv yuav ntau tau phooj ywg zoo nrog tej tug menyuam thiab yuav txawj siv cov lus tias, “kuv tus phooj ywg zoo tshaj plaws.”
 • Lawv tseem kawm tias “kev ntaus phooj ywg” txhais li cas thiab tej zaum lawv yuav xav hais tias thaum lawv chim rau ib tug neeg ces lawv tsis yog phooj ywg lawm.
 • Lawv muaj ib co kev txawj los pab lawv nkag tau mus nrog lwm cov menyuam yaus ua si. Tej zaum lawv yuav saib ib pliag, pib ua si ze ze rau lwm cov neeg lossis lawv txawj nug seb lwm cov neeg puas pub nws ua si thiab–nws txawj muab tswv yim tias nws ua tus “niam hluas” thaum cov menyuam yaus ua si niam tais yawm txiv.
 • Lawv muaj ib co kev txawj los sib hais kom haum thiab tej zaum yuav siv cov ntawd los daws teeb meem nrog nws cov phooj ywg. Qee zaus nws yeej pub lwm cov menyuam ua si nrog nws cov khoom ua si thiab cov khoom, tiamsis nws tseem yuav rov qab los sib hais kom haum seb “leej twg laib ua ntej” thiab “lawv yuav tau sijhawm ntev npaum li cas los ua si nrog qhov khoom.”
 • Lawv yeej qhia tau kom lwm tus coj li cas thaum lawv ua si, “Koj yog tus txiv,” thiab qee zaus lawv yeej ua raws li lwm tus hais. Tiamsis tej thaum lawv yuav chim siab thiab tsis txaus siab yog tias lwm cov neeg tsis ua si raws li nws hais–lawv yuav tuaj tsis tau rau nws lub hnub yug.
 • Lawv koom tau nrog tej yam kev ua si rau tej pab pawg nrog lwm cov menyuam, tiamsis tej zaum yuav tsis txawj tos rau lawv thib los tham lus. Lawv xav paub tias dabtsi yuav tshwm sim tom ntej thiab yog tias lawv txais tej yam lus qhia txog qhov lawv yuav ua tom ntej, tej zaum lawv yuav mloog lus koom zoo zoo.
 • Lawv niam lawv txiv thiab cov kws qhia ntawv tseem ceeb heev rau lawv heev thaum lawv xav txais kev hlub thiab tej yam lus qhia, tiamsis tej zaum nws tseem tsis kam ua raws li tus neeg laus hais, nws yuav hais tias, “Koj tsis yog kuv tus nai.” Lawv maj los txiav txim rau txhua yam thiab yuav niaj zaus “kuaj” seb tus neeg laus puas tseem yog tus tswj. Lawv pib ua raws li koj cov cai, txawm tsis muaj ib tug neeg laus nyob ze, tiamsis qee zaus koj yuav tau rov qab qhia txog cov cai nws.

Ntawm no yog ob peb lo lus los pab koj txhawb kom koj tus menyuam kawm txog nws tus kheej los ua ib tug neeg, kawm txog lwm cov tib neeg thiab kawm txog nws txoj kev siab ntsws xav:

Kawm txog nws tus kheej los ua ib tug neeg

 • Nws xav kom tau “txoj kev ywj pheej”….Tej zaum thaum nws yuav siv sijhawm ntev zog thaum nws pab, tiamsis txoj kev koom no yuav pab nws pom tias nws muaj peev xwm thiab pab nws xyaum siv nws cov kev txawj tshiab.
  • Tej zaum nws xav khaws nws cov khaub ncaws, nrog rau hnav thiab hle khaub ncaws nws tus kheej.
  • Nws xav pab koj nrog tej yam dej num hauv tsev xws li ua mov noj, cog zaub hauv lub vaj, faib khaub ncaws, rau mov, muab nws cov khoom ua si cia lossis pab koj ntxuav tsheb.
 • Nws yuav sim ua “ib tug neeg laus” tej zaum nws yuav tsis kam ua li koj hais.
  • Txawm tias koj xav kom nws nres lossis tswj ib yam nws ua, koj qhia tau rau nws tias koj yeej nkag siab tias nws yeej muaj ib lub tswv yim zoo kawg. Yog nws tsis kam tua lub TV, txawm tias koj twb ceeb toom ib zaug ntxiv los nws tseem tsis kam mloog, koj nrog nws tham tau, qhia rau nws tias koj yeej tias nws siab ntsws xav li cas, qhia rau nws tias thaum twg nws mam li rov qab saib dua, thiab muab ob peb txoj kev rau nws xaiv los tsum qhov nws ua.
  • “Nws txog sijhawm tua TV lawm.” (tswj tiamsis hais tau zoo)
  • “Kuv paub tias koj nyiam saib tshooj no heev.” (qhia tias nws lub tswv yim zoo)
  • “Tom qab wb muab tua rau, wb mam li teem seb thaum twg koj mam li rov qab saib tau.”
  • “Koj puas kam mus tua rau lossis koj puas xav kom kuv pab koj?” (muab txoj kev rau nws los xaiv)
  • “Los wb nrhiav lwm yam ua–tej zaum wb ua dabtsi uas koj mus los tau thiab siv ib ce zog lossis tej zaum koj mus sau tau ib zaj dab neeg.”

Kawm txog lawv txoj kev siab ntsws xav

 • Nug nws seb nws siab ntsws xav li cas.
  • “Tamsim no koj txoj kev siab ntsws zoo li cas lawm?”
  • “Saib tus menyuam tub hauv phau ntawv. Koj xav tias nws txoj kev siab ntws zoo li cas? Koj xav tias vim li cas nws txoj kev siab ntsws ho xav li ntawd?”
 • Pab nws to taub nws txoj kev siab ntsws xav thaum koj qhia lub npe rau qhov nws txoj kev siab ntsws xav rau cov sijhawm uas nws tsis paub piav.
  • “Zoo li koj tu tu siab.”
  • “Nws yeej ntxhov siab kawg nkaus thaum koj sim los txuas lub tsev siab siab tiamsis nws ib sij vau.”
  • “Kuv pom tias koj zoo siab heev mus rau tom koj tus phooj ywg lub tsev.”
 • Niaj zaus siv sij hawm los tham seb nws siab ntsws xav li cas.
  • “Hnub no zoo li cas rau koj? Koj zoo siab txog dabtsi? Puas muaj dabtsi ua rau koj chim? Puas muaj dabtsi ua rau koj tu tu siab? Hnub koj ua dabtsi uas koj nyiam tshaj plaws?”
  • Thaum nws qhia koj txog tej yam nws siab ntsws xav thiab tej yam uas nws tau ua, mloog nws cov tswv yim thiab tham txog cov ntawd nrog nws.
 • Pab nws qhia txog tej yam nws siab ntsws xav kom nyab xeeb.
  • “Zoo li koj chim siab rau koj tus phooj ywg. Koj puas kam qhia nws tias vim li cas koj thiaj li chim siab?”
  • “Yog tias koj chim siab thiab koj xav ntaus ib yam dabtsi, koj ntaus tau lub hauv ncoo no, tiamsis nws tsis nyab xeeb yog tias koj ntaus koj tus phooj ywg.”
 • Thaum koj tus menyuam ntshai, nyob ze rau ntawm nws thiab pab hlub nws. Tej thaum koj tus menyuam tsis xav kom koj cia li coj nws mus ntawm ib qho chaw uas txaus ntshai rau nws, tiamsis nws xav kom koj nyob ntawd pab nws. Yog tias nws ntshai tus neeg uas nyob ib ncig hauv koj lub zej zog tus aub, koj khoov mus zaum tau ib sab ntawm nws, puag nws thiab nrog tus aub tham. Feem ntau, thaum koj nyob ntawd thiab qhia tej yam rau nws thiab thaum koj kov tus aub nws tsis muaj dabtsi phem tshwm sim yuav pab tau nws tsis tshua ntshai. Yog tias nws tsis xav nyob qhov ntawd lawm, ua raws li nws hais. Tej zaum koj muab tau ib daim duab txog qhov nws ntshai rau nws saib thiab tuav thiab tham txog daim daub los pab nws kom nws tsis txhob ntshai.
  • Koj muab cov duab los ua ib phau ntawv tau lossis nug seb nws puas xav kos duab thiab pab nws muab nws cov duab los ua ib phau ntawv (muab cov ntawv tom ua ke). Thaum cov dua uas nws kos lossis cov duab thaij nyob hauv ib phau ntawv me me lawm, tej zaum nws yuav xav hais ob peb lo lus rau koj muab sau cia rau hauv phau ntawv txog cov duab. Thaum koj nyeem phau ntawv nrog nws koj yuav pab nws tswj nws txoj kev ntshai.
 • Qhia rau nws paub tias qhov nws txoj kev siab ntsws xav li ntawd tsis ua li cas thiab koj yuav mloog lossis lees paub tias nws txoj kev siab ntsws xav li cas.Qhov no yuav pab nws ntseeg koj nrog nws txoj kev siab ntsws xav thiab ua rau nws pom tias nws tsis thas zais nws txoj kev siab ntsws xav ntawm koj.

Kawm txog lwm cov neeg

 • Muab tej lub sijhawm rau nws los ua si nrog lwm cov menyuam (tom phoj, nrog lwm cov neeg uas nyob ib ncig ntawm koj lossis tsev neeg, hauv lub chaw zov menyuam lossis cov chav kawm rau tus niam txiv/tus menyuam).
 • Nyob ze rau ntawm nws thaum nws ua si nrog lwm cov menyuam. Tej zaum nws yuav tsum tau koj los pab nws sib hais kom haum, mloog nws tus phooj ywg cov tswv yim, pab nws qhia nws cov tswv yim thiab pab nws daws teeb meem. Tej zaum nws yuav tsum tau koj los pab nws txog kev nyab xeeb thiab, vim tias nws zoo siab heev los sim txhua yam tshiab.

KEV LOJ HLOB NTAWM KEV HAIS LUS THIAB KEV TXAWJ NTAWV

36 LUB HLIS (3 XYOOS) TXOG RAU 48 LUB HLIS (4 XYOOS)

Cov menyuam kawm hais lus li cas?

Kev Saib Xyuas Hlo Txog Hom Lus Hais thiab Kev Txawj Ntawv

Cov menyuam uas yug npaj tau los txuas lus thiab lawm lus. Mloog cov lus uas haiv hauv lawv tsev neeg, cov menyuam yuav pib ntxov qhia tau hais tias cov suab sib txawv npaum li cas thiab yuav los tsim ib co ntsiab lus uas lawv nkag siab, tab txawm yog ua ntej lawv hais tau lus. Cov menyuam rab peev xwm los mus nkag siab hom lus hais yog hu ua “kev txais hom lus hais”

Thaum xub thawj, cov mos ab txuas lus los ntawm txoj kev ua suab, xws li, quaj, thiab los ntawm sib tes taw. Thaum uas lawv loj ntxiv txog cov menyuam paub tab lawm, lawv pib siv ob peb los lus uas yus paub thiab, thaum muaj 4 thiab 5 xyoos lawm, lawv muaj ntau cov lus hais ntau tuaj thiab mloog cov cai ntawm cov kev sau ntawv thaum uas lawv txuas lus uas yog siv hom lug hais. Cov menyuam rab peev xwm los mus siv hom lus hais los ua kev txuas lus ntawm lawv cov kev xav, tswv yim, thiab lub siab xav li cas yog hu ua “hom lus hais tshaj tawm.”

Thaum uas cov menyuam tab tom kawm txog cov lus siv ncauj hais, lawv tab tom kawm txog cov lus sau–los ntawm cov ntawv nyeem, cov paib, thiab cov lus teev tseg. Ua ntej kawm nyeem cov lus, cov menyuam kawm hais tias cov lus muab sau ntawv yog ib co sawv cev ntawm cov lus hais thiab ua ntej muab sau, lawv kawm kos cov cim thiab teeb duab. Txog txij lub sijhawm uas lawv muaj 5 xyoos lawv to taub hais tias cov tsiaj ntawv ua tau cov lus hais thiab cov lus hais ua tau dab neeg uas lawv yuav tau kawm los mus nyeem. Coob tus cov muaj hnub nyoog 5 xyoos kuj nyeem tau thiab sau tau lawv lub npe.

Kev Loj Hlob Ntawm Kev Hais Lus Thiab Kev Txawj Ntawv

Cov Lus Qhib

Cov menyuam kawm lus thiab pib to taub nyeem ntawv thiab sau ntawv li cas?

 • Thaum tus menyuam muaj 4 xyoos, ntau tus menyuam txawj qhia tseeb zog txog lawv cov tswv yim thiab tej yam uas lawv siab ntsws xav, nug thiab teb lus nug, thiab to taub thaum tib neeg hais dabtsi rau lawv. Lawv txawj tham txog tej yam uas tshwm sim dhau los thiab tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej.
 • Lawv txawj nrog tib neeg tham, teb rov qab “txog hom lawv tham” qee lub sijhawm. Lawv qhia tau dab neeg thiab hais tau tej yam kab lus uas zoo li qhov lawv tham. Tej zaum lawv yuav qhia txog tej yam lawv khwv xav saum hlwb thiab tej yam uas muaj tseeb tiag tiag uas tshwm sim hauv lawv lub neej.
 • Thaum ze li ntawm 4 xyoos, cov menyuam yaus nyiam ua si nrog cov suab thaum hais cov lus, lawv yuav hais ib co kab lus tas lauv nrog ib co lus uas muaj lub suab nrov ib yam. Lawv kuj nyiam hais ib co lus uas “tsis yog dabtsi” thiab qee zaus sim hais lus “phem”. Lawv kawm ntau “cov cai” txog txoj kev sib tham nrog lawv tsev neeg thiab lawv hom neeg thiab thaum lawv siv lus lawv tsuas yuam kev mentsis xwb, xws li “kuv mus tag rau tom khw.” Lawv kawm los hais ib co lus uas “loj loj”, xws li cov npe rau tej hom tsheb truck.
 • Thaum ze li ntawm 4 xyoos, cov menyuam yaus to taub tias cov tsiaj ntawv hauv phau ntawv txawv ntawm cov duab. Lawv kawm tias cov tsiaj ntawv ua ib co lus thiab thaum tib neeg nyeem cov lus, cov lus nyob twj ywm li qub.
 • Lawv nyiam saib cov dua thiab cov lus sau thiab yuav “ua txuj” sau cov tsiaj ntawv thiab cov lus, ua ntej lawv paub sau cov tsiaj ntawv tiag tiag.
 • Thaum ze li ntawm 4 xyoos, cov menyuam kuj ua txuj nyeem ntawv, tig cov nplooj thiab “qhia lawv zaj dab neeg” txawm tias raws li lawv cim tau txog zaj dab neeg lossis tham txog cov duab. Ntau tus kuj kawm cov lus rau tej co nkauj thiab.

Txoj Kev Kawm Ob Hom Lus

Cov menyuam uas lawv tsev neeg hais ob hom lus lossis tsis paub hais lus Askiv kawm lus li cas?

 • Cov menyuam me muaj peev xwv heev los kawm lus thiab muaj peev xwm los kawm ob lossis ntau hom lus ua ntej lawv pib kawm ntawv.
 • Cov tsev neeg uas hais ib hom lus uas tsis yog lus Askiv siv tau lawv hom lus los ua lawv tus menyuam thawj hom lus. Thaum lawv kawm lawv hom lus siv tom tsev nws yuav pab cov menyuam pom tias lawv sib raug zoo nrog lawv tsev neeg thiab lawv hom haiv neeg. Lawv kawm tau lus Askiv tib lub sijhawm yog tias lawv tsev neeg txawj hais ob hom lus lossis lawv mam li kawm lus Askiv thaum lawv pib mus rau qhov chaw zov menyuam lossis kawm ntawv.
 • Cov tsev neeg pab txhawb qhia lus tau thaum lawv tham, nyeem ntawv thiab hu nkauj rau lawv cov menyuam nrog hom lus uas lawv siv tom tsev. Li no cov menyuam yuav kawm tau lus uas yuav pab tau lawv thaum lawv pib kawm lus Askiv.
 • Mus saib hauv lub tsev khaws ntawv hauv koj lub nroog rau cov phau ntawv uas sau ua hom lus koj siv tom tsev.
 • Cov menyuam yaus uas muaj lub sijhawm los kawm ob hom lus thaum lawv me nws yuav pab lawv siv ob hom lus mus tag ib sim neej.

Kev Mloog Lus thiab Hais Lus

Txoj kev hais lus thiab mloog lus yuav pab kuv tus menyuam kawm lus li cas?

Txoj kev kawm hais lus thiab txoj kev sib tham nrog lwm tus yog ib khauj ruam uas tseem ceeb heev rau lawv thaum lawv kawm los nyeem ntawv thiab vam meej rau txoj kev kawm ntawv. Thaum tus menyuam hnov lus ntau zog nws cov lus uas nws paub yuav ntau zog tuaj thiab, ces lawv yuav him huab ua tau zoo zog thaum lawv mus kawm ntawv. Cov menyuam yaus yeej xav paub los kawm lus heev thiab zoo siab heev tias cov lus yuav pab tau lawv…

 • qhia txog tej yam lawv xav tau, lawv txoj kev siab ntsws xav thiab cov tswv yim
 • qhia txog tej yam lawv tau ua rau lwm tus neeg,
 • ua kom tau ib yam dabtsi,
 • txais thiab qhia tej yam rau lwm tus,
 • daws teeb meem,
 • los pab lawv sib raug zoo zog lwm cov tib neeg,
 • los tsim thiab qhia dab neeg.

Cov menyuam kawm lus thaum lawv mloog, tham, xyaum cov lus tshiab, thiab thaum lwm tus mloog lawv thiab teb lawv. Cov menyuam yaus kawm lus thaum koj siv ib co lus tshiab nrog lawv. Cov tsev neeg muaj ntau, ntau lub sijhawm zoo los pab cov menyuam kawm lus txhua hnub.

Cov lus los pab txhawb koj tus menyuam txoj kev kawm lus:

 • Koj pab txhawb tau koj tus menyuam txoj kev kawm lus thaum koj khiav koj cov dej num txhua hnub. Txoj kev kawm lus tsis yog ib yam uas yuav tsum tau mus kawm “cov hoob tshwj xeeb” xwb. Thaum cov tsev neeg tham nrog cov menyuam qhov ntawd twb qhia lus rau cov menyuam lawm. Txoj kev siv lus tsuas yog qhov uas lub tsev neeg ntawd yuav tsum tau ua xwb. Thaum lub tsev neeg siv lus ntau zog, tus menyuam yuav kawm ntau zog tuaj.
 • Thaum koj nyob hauv tsheb, tom khw, mus taug kev, nyob tom tsev tu ub tub no, thaum tus menyuam ua si, thaum nej noj mov, thaum sijhawm yuav mus pw, tham txogThaum koj tham txog ub tej no uas tshwm sim tamsid thiab tej uas uas lawv paub, cov menyuam yuav to taub cov lus ntawd zoo dua vim tias lawv pom thiab ua kiag raws li koj cov lus.
  • tej yam koj pom,
  • tej yam lawv ua,
  • tej yam koj ua,
  • tej yam nej ua hnub ntawd ua ke,
  • tej yam nej yuav ua ib me chim.
 • Ntxiv ob peb lo lus tshiab uas yuav piav txog yam koj ua thaum koj tham nrog cov menyuam yaus. Ib txoj kev uas peb qhia tau lus ntau zog rau cov menyuam yog thaum peb qhia cov lus tshiab nrog cov lus uas nws twb paub thiab nrog tej yam kom lawv pom li ntawd lawv thiaj li to taub cov lus tshiab yooj yim dua.
  • “Muaj ib tug aub.”
  • “Muaj ib tug aub loj loj thiab dhia dhia.”
  • “Muaj ib tug aub loj loj, dhia dhia, plaub caws caws uas hnia lub pob zeb thiab co co nws tus ko tw.”
 • Qhia dab neeg rau lawv. Cov dab neeg yuav muab ib lub sijhawm rau koj los qhia txog tej yam uas tseem ceeb rau koj, yam koj ntaus nqi rau thiab koj xav li cas txog tej yam khoom. Cov dab neeg yuav pab cov menyuam yaus sib raug ze zog nrog koj thiab xav kawm lus ntxiv.
  • Cov menyuam yaus nyiam hnov cov dab neeg txog koj thaum koj tseem yog ib tug menyuam yaus. Cov dab neeg no yuav qhia tau koj keeb kwm, tsev neeg thiab kev lig kev cai.
  • Koj qhia tau dab neeg txog tej yam koj ua hnub ntawd, txog tej yam uas koj nyiam. Koj siv tau cov dab neeg los nco thiab xav txog tej yam koj tus menyuam ua.
  • Cov dab neeg tsis thas ntev ntev. Koj siv tau tej yam uas tau tshwm sim, seb koj thiab lossis koj tus menyuam xav li cas txog, seb cov tib neeg daws lawv cov teeb meem li cas, seb nws zoo li cas rau koj thaum koj yog ib tug menyuam yuas.
  • Koj siv tau cov dab neeg los qhia txog tej yam tswv yim uas koj ntaus nqi rau, piv txwv tias: kev rau siab, kev muaj tswv yim, kev hlub, kev siab loj hlub lwm tus, kev hlub tu lwm tus, kev siab tawv, kev koom tes ua haujlwm ua ke.
 • Nug lus rau koj tus menyuam.Thaum koj nug lus rau koj tus menyuam nws muab ib lub sijhawm zoo rau nws los khwv tswv yim thiab xav txog tej yam lawv paub thiab muab ib lub sijhawm zoo rau lawv los xyaum xaiv thiab kho nws cov lus. Nws kuj ua rau lawv pom tias koj hwm lawv cov tswv yim thiab.
 • Nug lawv seb:
  • lawv pom dabtsi,
  • lawv ua dabtsi,
  • lawv xav txog dabtsi,
  • lawv siab ntsws xav li cas,
  • lawv nyiam dabtsi,
  • dabtsi nyuam qhuav tshwm sim tag,
  • seb lawv xav tias dabtsi yuav tshwm sim tom ntej.
 • Rov qab nug lus txog qhov nws hais. Thaum nws hais dabtsi rau koj, koj nug tau kom nws qhia tseeb zog. Thaum koj nug lus nws pab lawv xav tob zog txog qhov lawv paub thiab pab lawv nrhiav lus los piav. Thaum nws teb koj cov lus nug nws yog ib txoj kev los pab lawv rub lawv lub tswv yim txog cov lus ntxiv.
  • “Wow, koj thiab Rigo ua si nrog cov zaj. Cov zaj nyuam qhuav ua dabtsi? Qhia kuv ntau zog txog cov zaj. Koj xav tias cov zaj ua li cas lawv thiaj li ua tau hluav taws tawm hauv lawv lub qhov ncauj los?”
  • “Koj kos duab txog ib lub dav hlau ya mus rau saum ntuj? Koj lub dav hlau ya mus saum ntuj muaj dabtsi nyob sab hauv? Dabtsi pab kom koj lub dav hlau ya mus rau saum ntuj? Koj lub dav hlau ya mus saum ntuj yuav mus qhov twg? Qhia kuv ntau zog tog koj lub dav hlau ya us saum ntuj.”
 • Nug cov lus uas yuav pab koj tus menyuam los xav txog lawv cov lus uas lawv yuav siv los teb (tsis txhob nug cov lus uas yuav teb tias yog lossis tsis yog xwb) Thaum peb nug lus rau cov menyuam uas tsis muaj “ib lo lus teb uas thwj,” lawv yuav khwv tau tswv yim ntau zog thiab lawv xav tau tob dua thaum lawv teb, nws zoo dua qhov uas lawv cia li teb raws li koj nyiam xwb.
  • Ntawm no yog ib co piv txwv txog cov lus nug uas tej zaum yuav pab tau neb sib tham ntev zog lossis tsawg zog.
  • “Koj thiab Liam ua dabtsi hnub no?” (nug tau lus nrog ntau yam rau nws teb rov qab hais—tham tau ntau dua)
  • “Koj puas lom zem nrog Liam hnub no?” (yog/tsis yog lossis nug lus tsis muaj ntau yam rau nws teb—tham tsawg)
  • “Qhia kuv txog koj tus phooj ywg Lew.” (nug tau lus nrog ntau yam rau nws teb rov qab hais—tham tau ntau dua)
  • “Koj puas nyiam Lew?” (yog/tsis yog lossis nug lus tsis muaj ntau yam rau nws teb—tham tsawg)
 • Nug cov lus uas koj tsis muaj ib co lus los teb. Thaum koj nug cov lus uas koj tsis muaj ib co lus los teb pab koj tus menyuam pom tias koj yeej xav paub seb nws xav li cas thiab vim li ntawd lawv txoj kev xav yeej tseem ceeb heev rau koj.
  • Koj pom dabtsi ntawm daim nplooj no? (tsis paub tias yuav teb li cas—ib txoj kev zoo heev los pab txhawb koj tus menyuam txoj kev xav)
  • Koj xav tias tus aub yuav ua dabtsi? (tsis paub tias yuav teb li cas—ib txoj kev zoo heev los pab txhawb koj tus menyuam txoj kev xav)
  • Tus aub yog xim dabtsi? (paub tias yauv teb li cas lawm; tsis tshuas pab txhawb tus menyuam txoj kev xav puas tsawg)
 • Koj yeej caws tau kom koj tus menyuam teb nws cov lus uas nws nug koj. Feem ntau cov menyuam yeej twv tag ua ntej lawv mam li nug koj. Thaum koj nug tus menyuam tias seb nws xav li cas yuav pab txhawb lawv los kho tej yam lawv xav los ua ib co lus thiab nws muab tau ntau lub sijhawm zoo ntxiv rau koj los nrog nws tham ntev zog.
  • “Koj nug tau ib lo lus zoo heev li. Es koj nev koj xav tias cov hnub qub ua li cas lawv thiaj li mus txog rau saum ntuj?”
 • Mloog tus menyuam. Cov menyuam yuav tham ntau dua yog lawv pom tias koj mloog lawv. Thaum lawv tham ntau zog nws yuav pab lawv xyaum lus ntau zog.
 • Koj ua rau lawv pom tias koj yeej mloog lawv thaum koj
  • ntsia nws lub qhov muag,
  • muab ib lub sijhawm rau lawv los tham lossis hais kom tag qhov nws hais,
  • tua lub TV,
  • muab ib lub sijhawm los ua neb “lub sijhawm tham” (piv txwv tias, zaum ntawm rooj zaum ua ke, mus taug kev ua ke, puag nws thaum txog sijhawm yuav mus pw)
  • rov qab hais lossis rov qab hais qhov uas nws tau hais rau koj kom nws paub tias koj hnov nws,
  • nug lus,
  • hais ua tsaug rau nws vim nws qhia nws cov tswv yim lossis zaj dab neeg rau koj.
 • Koj siv tau tej yam khoom fais fab los pab txhawb koj tus menyuam txoj kev kawm lus
  • Siv koj lub xovtooj los kaw koj tus menyuam cov lus thiab cov dab neeg. Thaum koj muab tso rov qab rau nws mloog koj tham tau txog tej yam uas nws tau hais.

Kev Nyeem Ntawv

Cov menyuam yaus kawm li cas los nyeem ntawv?

 • Thaum koj nyeem ntawv nrog cov menyuam yaus koj qhib ib lub ntiaj teb tshiab rau nws. Txoj kev nyeem ntawv pub lawv kawm ib txoj kev sib txuas lus uas muaj ceem heev thiab pub lawv mus txais ntau yam lus qhia txog ub tej no.
 • Ntau tus menyuam nyiam nyeem ib phau ntawv nrog ib tug neeg hauv lawv tsev neeg. Txoj kev nyeem ntawv yog ib yam uas tseem ceeb tshaj plaws uas koj ua tau los pab lawv kawm los nyeem ntawv thiab vam meem rau txoj kev kawm ntawv.
 • Txoj kev nyeem ntawv tsis pib ntawm cov phau ntawv xwb. Cov menyuam yeej nyiam saib paib, npe lo ntawm tej yam khoom, cov lus qhia, cov lus sau tseg, cov ntawv sau rau tib neeg, cov email. Thaum cov menyuam yaus kawm tias txoj kev nyeem ntawv yuav pab lawv ntau heev lawv yuav yim huab mob siab los kawm kom nyeem ntawv tau.
 • Cov menyuam pib xyaum nyeem ntawv thaum ntxov thaum cov menyuam nco qab cov duab thaij thiab cov duab kos. Lawv kawm tias cov duab thaij thiab cov duab kos nyias muaj nyias lub npe thiab tham tau txog. Lawv kuj kawm tias cov dab neeg hais txog cov duab hauv phau ntawv thiab. Thiab sijhawm dhau mus lawv yuav kawm tias cov tsiaj ntawv ntawm daim nplooj qhia ib zaj dab neeg txog cov duab lossis piav txog cov duab. Piv txwv tias, lawv pib to taub tias daim duab txiv avpaum txheeb li cas rau cov tsiaj ntawv a-p-p-l-e ntawm daim nplooj—cov tsiaj ntawv txhais tau lub tswv yim tias yog ib lub avpaum.
 • Thaum cov menyuam yaus paub txog cov phau ntawv zog, lawv yuav kawm tau ntau yam:
  • Tias cov phau ntawv tseem ceeb heev (vim tias lawv tseem ceeb rau koj!) thiab vim tias lawv muaj ntau yam tswv yim zoo heev nyob rau hauv.
  • Seb koj yuav siv ib phau ntawv li cas—tuav, tig cov nplooj, tham txog txhua daim nplooj,
  • Seb koj yuav siv li cas nrog lwm tus neeg lossis koj tus kheej,
  • Zaj dab neeg nyob qhov twg (Nws nyob hauv cov duab lossis hauv cov tsiaj ntawv uas sau hauv qab ntawm daim nplooj lossis nyob hauv tus neeg nyeem lub cim xeeb?)
  • Seb lawv kho sab hauv phau ntawv li cas (Lub npe ntawm zaj dab neeg thiab tus kws sau phau ntawv lub npe nyob sab nraud thiab zaj dab neeg nyob sab hauv)

Cov lus los pab qhia tias cov tsev neeg yuav ua tau dabtsi kom lawv txhawb tau cov menyuam ua ntej lawv yuav nyeem ntawv:

 • Saib cov duab thaij thiab cov duab kos nrog cov menyuam thiab nug seb lawv pom dabtsi thiab tham txog tej yam koj pom. Qhov no pab cov menyuam tsim lawv cov peev xwm los soj ntsuam thiab pub ib lub sijhawm rau lawv los xyaum thiab ntxiv lus rau cov lus uas paub lawm.
 • Nug lawv seb lawv xav tias dabtsi tshwm sim hauv daim duab. Qhov no pub ib lub sijhawm rau lawv los xyaum “qhia lawv zaj dab neeg” thiab tej zaum yuav pab lawv xav tias lawv yog ib neeg piav dab neeg thiab ib tug neeg sau ntawv.
 • Thaum koj pom ib co lus nyob ib ncig ntawm koj thiab tau tes qhia rau koj tus menyuam. Thaum peb tau tes rau tej qho chaw uas muaj lus hauv lub ntiaj teb no, cov menyuam yuav pib pom tias cov lus sau tseem ceeb heev thiab nws yim huab mob siab los kawm kom nws nyeem tau cov lus ntawd.
  • Thaum koj nyob hauv koj lub tsheb, koj tham tau txog cov paib ntawm kev rau koj tus menyuam.
  • Thaum koj nyob hauv khw, cov menyuam pab tau koj “nyeem” cov npe ntawm cov kaus poom thiab cov khoom hnab. Thaum koj tham txog cov duab nws yuav pab koj tus menyuam pom tias nws nyeem ntawv thiab.
 • Nyeem tej yam koj sau rau lawv. Thaum cov menyuam pom koj sau dabtsi thiab hnov tias nws yog dabtsi, lawv yuav pom tseeb dua tias cov tsiaj ntawv pab qhia ib yam dabtsi.
  • “Kuv teev khoom tseg rau peb mus rau tom lub khw yuav zaub. Ntawm no nws hais tias, ‘cheese (mis khov)’ thiab ntawm no nws hais tias, ‘txhuv.’ Koj xav tias wb yuav tau sau hom txiv hmab txiv ntoo twg rau wb daim ntawv?”
  • “Kuv sau ib daim ntawv rau koj tus kws qhia ntawv hais tias peb yuav mus lwm lub nroog lub vasthiv tom ntej no.”
 • Nyeem cov ntawv me me thiab cov ntawv sau kom nrov nrov rau lawm.
  • Ntawm no yog ib daim ntawv me me uas koj tus kws qhia ntawv sau. Nws hais tias, “Nyob Zoo Cov Tsev Neeg…..”
 • Tau tes rau cov lus uas koj nyeem.
  • Thaum koj tau tes rau cov lus nws yuav pab cov menyuam to taub tias lo lus uas koj hais yuav txheeb li cas rau lo lus sau.
  • “Daim ntawv no tuaj ntawm niam tais. Qhov nov nws hais, ‘Kuv hlub koj.’ Qhov no nws hais tias, “Kuv yuav tuaj saib koj.”
 • Nyeem cov email thiab cov ntawv sau hauv xovtooj rau nws thiab. Qee zaus cov menyuam tsis tshua pom cov lus ntawm daim screen zoo puas tsawg. Thaum koj muab cov lus rau nws saib qhov ntawd yuav pab nws pom tias cov tshuab fais fab muaj ntawv sau thiab kev sib txuas lus thiab.
  • Ntau cov lus uas nyob ntawm lawv ib ncig yog los ntawm cov khoom fais fab, thiab qhov no yeej pab tau ntau lub sijhawm zoo rau lawv ua ntej lawv yuav nyeem ntawv thiab.
 • Nrhiav tej lub sijhawm zoo los sau lawv cov lus cia. Thaum koj sau tus menyuam cov lus cia nws yog ib yam uas tseem ceeb tshaj plaws uas koj ua tau rau nws pom tias txoj kev sau ntawv thiab nyeem ntawv muaj ceem npaum li cas. Yog tias koj “txuag” tau thiab qhia tau lawv cov lus rau lwm cov tib neeg thiab lwm lub sijhawm, lawv pom tias txoj kev sau ntawv thiab txoj kev nyeem ntawv muaj ceem npaum li cas.
  • Yog tias lawv kho siab tias lawv yuav tau hais good-bye rau lawv tus phooj ywg, koj qhia tau rau lawv tias nws sau tau ib daim ntawv me me. Lawv kos tau ib daim duab thiab qhia rau koj tias nws xav sau dabtsi. Thaum koj sau tau nws cov lus cia, nyeem cov lus rov qab rau koj tus menyuam.
  • Yog tias nws tus phooj ywg ua hnub yug, nws pab tau koj ua ib daim ntawv zoo saib—thaum nws kos duab thiab qhia cov lus nws xav kom koj sau.
  • Yog tias lawv txuas dabtsi thiab koj xav muab khaws cia, koj pab ua ib daim paib (sau nws cov lus) los nplaum rau qhov nws txuas.
 • Muab cov khoom kos duab cia ib qho chaw yooj yim rau lawv (cov xaum, cov npiv, cov xim, cov xim av puab). Thaum lawv kos duab, koj nug tau lawv seb lawv puas xav qhia koj txog qhov nws kos. Koj sau tau nws “zaj dab neeg” rau ntawm ib daim ntawv nplaum me ces nug seb nws puas xav kom koj nyeem rov qab rau nws. Cov khoom kos duab muab ib lub sijhawm zoo rau lawv los xyaum khib kab thiab lub cev ntawm tej yam khoom–cov kev txawj uas lawv yuav tsum muaj los sau ntawv. Txoj kev kos duab pub lawv pom tias lawv siv tau ntau txoj kev los qhia txog nws cov tswv yim, thiab lawv pib muaj ib qho tias lawv ua tau ib tug “neeg sau ntawv” thiab.
 • Nyeem ntawv rau tus menyum Thaum koj nyeem ntawv rau tus menyuam nws tsis yog tias pab lawv xyaum kom lawv txawj nyeem ntawv xwb, tiamsis nws yuav qhia tau tias txoj kev nyeem ntawv no tseem ceeb npaum li cas rau koj.
  • Muab ntau hom phau ntawv rau menyuam yaus tso rau saum ib lub txee lossis hauv ib lub tawb uas tus menyuam muab tau nws tus kheej.
  • Koj mus yuav tau ib co phau ntawv tau rau koj tus menyuam tom lub tsev khaws ntawv lossis lub khw muag ntawv.
  • Muab txoj kev nyeem ntawv tso nrog tej yam koj ua txhua hnub nrog koj tus menyuam (nrhiav ib lub sijhawm txhua hnub uas koj yuav nyeem ntawv tau rau koj tus menyuam.)
  • Tua lub TV los ua ib lub sijhawm nyeem ntawv.
  • Nyeem tib phau ntawv ntau tshaj ib lwm rau koj tus menyuam. Feem ntau cov menyuam nyiam nyeem tib phau ntawv qub txhua zaus.
  • Tham txog phau ntawv nrog koj tus menyuam.
  • Ua ntej koj tig daim nplooj, nug koj tus menyuam seb nws xav tias dabtsi yuav tshwm sim tom ntej.
  • Nrog rau thaum koj nyeem cov lus, koj tham tau txog zaj dab neeg thiab cov duab nrog koj tus menyuam: “Koj pom dabtsi ntawm daim nplooj no?” “Koj xav tias vim li cas tus menyuam tub ho nce mus rau saum tsob ntoo?” “Koj yuav ua li cas yog tias koj yog tus caij tus nees ntawd?”
  • Ua ntej koj nyeem phau ntawv uas koj tus menyuam nyiam tshaj plaws rau nws, nug seb nws puas xav qhia zaj dab neeg rau koj ua ntej.
  • Qee zaus, thaum koj nyeem ntawv rau koj tus menyuam, koj tau tes tau rau cov lus thaum koj nyeem cov lus.
  • Qhia rau koj tus menyuam tias cov lus ntawm daim khwb phau ntawv yog dabtsi. “Qhov no yog lub npe ntawm phau ntawv. Nws muab ib lub tswv yim rau koj tias phau ntawv yuav hais txog dabtsi.” “Ntawm no yog tus kws sau phau ntawv lub npe. Tus kws sau phau ntawv yog tus neeg uas sau phau ntawv. Ntawm no yog tus kws kos duab hauv phau ntawv lub npe. Nws yog tus neeg uas kos cov duab hauv phau ntawv.”
  • Tham nrog koj tus menyuam txog cov tsiaj ntawv thiab cov suab.
  • Tau tes rau cov tsiaj ntawv hauv cov lus tshwj xeeb, ib yam li koj tus menyuam lub npe. “Koj lub npe pib nrog tus “S,” Sergio. Koj xav puas tau lwm lo lus uas muaj lub suab “ssss” thiab? Wb kuj saib ib ncig ntawm wb seb wb puas pom ib co lus uas pib nrog tus “S.” Wb sau tau ib daim ntawv los teev tseg tagnrho cov lus uas wb hnov tias muaj lub suab “ssss” nyob rau hauv.
  • Sim ua si nrog cov suab thiab kev hais cov lus uas muaj lub suab ib yam. Siv cov nkauj, paj huam lossis lwm cov lus uas muaj lub suab ib yam, koj pab tau koj tus menyuam hnov thiab piv tau cov suab ntawm cov lus.
  • “Koj ua si hauv tsheb los sib tw siv cov lus uas muaj lub suab ib yam. “Tus dais plaub xim dub. Koj xav puas tau ib lo lus uas muaj lub suab ib yam li dais thiab xim dub?”
 • Siv koj lub xovtooj los kaw koj nyeem ntawv rau tus menyuam ces lawv yuav mloog tau thaum koj tsis tau khoom lossis thaum lawv nyob hauv tus kws kho mob lub chav haujlwm.

Txoj Kev Sau Ntawv

Kuv tus menyuam kawm li cas los sau ntawv?

 • Thaum txog 4 xyoos, ntau tus menyuam yuav pom tias lawv siv txoj kev sau ntawv ntau heev. Lawv paub tias nws muaj ib co lus hauv ntau qhov chaw-cov phau ntawv, cov paib, cov ntawv sau me me, cov ntawv sau rau tib neeg, cov phau ntawv masnqasxis, koospijtawj, cov khw.
 • Lawv pib to taub tias tib neeg sau ntawv los qhia ib yam dabtsi rau lwm cov neeg.
 • Thaum lawv kos duab, tej zaum lawv kuj xav sau ib co tsiaj ntawv ntawm daim ntawv. Tej zaum lawv “cov tsiaj ntawv” yuav tsis zoo kiag li ib tug tsiaj ntawv, tiamsis cov tsiaj ntawv ntawd yuav tsis zoo li duab kos lawm nws yuav pib zoo mentsis li ib co tsiaj ntawv lawm.
 • Tus menyuam tej zaum yuav khij ib co kab ntawm daim ntawv thiab hais tias, “Qhov no yog ib zaj dab neeg txog ib tug hma uas txaus ntshai heev.” Ces tej zaum nws yuav kos ib co circle rau hauv qab daim nplooj thiab hais tias, “Thiab ntawm no yog ib daim duab txog tus hma.” Txoj kev sau ntawv thiab kos duab ua ke yog ib khauj ruam ze zog los kawm sau cov lus uas peb yuav nyeem tau.
 • Thaum koj muaj ntau yam xim thiab khoom sau ntawv thiab nplooj ntawv rau koj tus menyuam nws yuav pab txhawb koj tus menyuam los siv cov khoom ntawm no los qhia txog lawv tus kheej thiab los sib tham.

Cov lus los pab qhia tias cov tsev neeg yuav ua tau dabtsi kom lawv txhawb tau cov menyuam los sau ntawv:

 • Muab ntau hom khoom sau ntawv thiab ntawv cia ib qho chaw uas cov menyuam pom tau thiab muab tau lawv tus kheej. (Cov xaum, cov npiv, cov xim markers, cov nplooj ntawv loj thiab me.) Feem ntau thaum cov menyuam ua si lawv xav kos duab lossis kos ib co paib. Thaum koj muab khoom npaj tso rau ntawd nws yuav pab txhawb kom lawv siv heev zog thaum lawv ua si.
  • Koj kuj muab tau ib co taub nplaum thiab ib co nplooj ntawv uas koj muab dua ua tej daim, li ntawd koj tus menyuam thiaj li kos tau ib co paib lossis ua ib co hnab xa ntawv thiab sau ntawv lossis sau ib co ntawv me me rau tib neeg. Tej tug menyuam nyiam cov nplooj ntawv uas muaj cov kab dav dav rau lawv sau ntawv.
 • Ua ib lub “hnab ntawv khaws lus” rau koj tus menyuam uas yuav khaws cov lus uas koj tus menyuam hais kom koj sau rau nws. Thaum cov menyuam rov mus saib cov lus ntawd, lawv yuav pib cwj tau tias los lus ntawd zoo li cas thiab yuav pib “nyeem” cov lus ntawd.
 • Koj kuj luam tawm lossis yuav ib daim txiag sau cov tsiaj ntawv tau li ntawd koj thiab koj tus menyuam thiaj li rov mus saib tau thaum nws xav paub sau ib lo lus. Thaum koj dai cov tsiaj ntawv nws yuav pab koj tus menyuam rov qab los saib cov tsiaj ntawv lawv tus kheej thiab tej zaum yuav pab tau lawv xav tias lawv paub sau ntawv lawv tus kheej thiab.
 • Koj muab tau tej pawg tsiaj ntawv rau koj tus menyuam. Thaum koj muaj cov tsiaj ntawv ze rau ntawm koj tus menyuam nws yuav cwj tau tias lawv sau li cas thiab pub nws pib kho cov tsiaj ntawv ua ke, ua ntej nws sau tau nws tus kheej.
  • Nws muaj ntau yam khoom ua tsiaj ntawv uas koj yuav tau, cov tsiaj ntawv uas muaj hlau nplaum uas cov menyuam siv tau saum lub tub yees, lossis sau cov tsiaj ntawv rau saum ib co ntawv tuab tuab thiab muab cov ntawd rau tus menyuam los kho ua ke kom ua tau ib co lus.
 • Caw koj tus menyuam los sau ntawv nrog koj thaum koj sau ntawv lossis ua ib daim ntawv teev khoom tseg. Cov menyuam nyiam pab neeg thiab koom nrog tej yam uas tus neeg laus ua. Qhov no yuav pab tau lawv los nyiam sau ntawv.
  • “Kuv yuav teev tseg ib co khoom uas kuv yuav mus yuav tom khw. Koj puas xav pab kuv?” Yog koj paub tias koj tus menyuam txawj sau tej tug tsiaj ntawv, koj nug tau kom nws sau rau ntawm koj daim ntawv. “Kuv yuav sau txiv avpaum rau ntawm kuv daim ntawv thiab nws pib nrog tus “A” ib yam li koj lub npe. Koj puas kam sau tus “A” rau kuv?
 • Sau koj tus menyuam cov dab neeg lossis cov lus rau nws. Thaum koj sau lawv cov tswv yim thiab muab nyeem rov qab rau lawv nws yuav muaj ceem heev rau koj tus menyuam los pom tias txoj kev sau ntawv tuav thiab qhia tau lawv lub tswv yim zoo heev.
  • Yog tias nws muaj ib tug phooj ywg lossis ib tug neeg uas lawv xav tham nrog, koj pab sau nws cov lus rau ib daim ntawv.
  • Yog tias lawv kos ib daim duab, koj nug tau lawv seb lawv puas kam qhia koj txog daim duab thiab koj sau lawv tswv yim cia rau.

PAUB TXOG LEJ

36 LUB HLIS (3 XYOOS) TXOG RAU 48 LUB HLIS (4 XYOOS)

Cov menyuam kawm txog cov lej li cas?

Kev Saib Xyuas Hlo Txog Txoj Kev Xam Lej

Cov menyuam yau mus tshawb kev thiab pib los xyaum cov txuj uas yuav tsum muaj rau txoj kev ua lej ntev ua ntej lawv nkag mus kawm qib ntawv rau cov menyuam yau (elemetary). Thaum thawj cov xyoo ntawm lub neej, cov menyuam kawm suav lej, ras paub txog cov cim thiab tej qauv teeb khoom, muab hom loj me thiab ntau tsawg sib piv, thiab ras paub tej yam uas zoo sib xws thiab tej yam nyias txawv nyias. Cov menyuam tsim cov txuj no los ntawm lawv txoj kev lawv tus kheej tshawb kev thiab ua si nrog tej khoom siv thiab los ntawm tej kev sib txuas lus thiab ua si nrog rau cov neeg laus. Cov kev sib txuas lus thiab ua si txhua hnub xws li kev suav ntiv tes thiab ntiv taw nrog rau cov neeg laus, muab ob daim txiv tsawb, thiab muab cov thoom thaub xiav thiab dawb sib txheeb nyias nyob nyias pawg pab ua rau cov menyuam txoj kev ua lej loj hlob tuaj. Cov menyuam pib txuas lus txog qhov ntau qhov tsawg los ntawm cov khoom uas yog siv cov lus hais xws li “ntau dua” thiab “loj dua.”

Thaum uas lawv loj laus tuaj lawv kawm los mus suav ob peb tug lej. Thiab lawv tsim lawv txoj kev to taub ntawm tias muaj ntau muaj tsawg los ntawm tej kev ua si xws li muab cov tais thiab khob tso rau saum rooj. Lawv cia li ras hais tias cov neeg laus siv kev suav lej nyob rau hauv lub neej txhua hnub thiab kawm txog hais tias kev siv cov lej yog siv li cas thaum uas lawv qog cov neeg laus. Thoob cov sijhawm thaum ntxov hauv lub neej, feem coob cov menyuam yeej nyiam txog cov lej. Cov kev ua si lom zem uas muaj kev siv lej yuav muab zog rau cov menyuam txoj kev ib txwm muaj siab nyiam thiab txhawb siab rau lawv los kawm ntxiv txog cov niam tswv yim ua lej.

Paub Txog Lej

Cov Lus Qhib

Cov menyuam preschool kawm dabtsi txog lej?

Cov menyuam yaus pib xyaum tej yam kev txawj uas lawv yuav tsum paub los laij lej thiab tej yam txog lej ntxov heev ua ntej lawv pib kawm ntawv. Feem ntau cov kev txawj ntawm no los ntawm tej yam lawv tau ua thiab los ntawm txoj kev lawv tau kawm thaum lawv nrog cov neeg laus.

 • Cov menyuam me pib kawm suav lej nrog tej yam lawv ua txhua hnub xws li tso phaj rau saum rooj, suav lawv cov ntiv tes los qhia koj tias lawv muaj hnub nyoog li cas, suav cov avpaum kom txhua tus menyuam thiaj li tau ib lub.
 • Feem ntau cov menyuam yaus pib kawm los hais 1-2-3-4-5 (qee zaus lawv yuav muab cov lej hloov mus mus los los) ua ntej lawv paub tias tus lej txhais tau li cas. Piv txwv tias, tej zaum lawv muaj peb lub txiv pos thiab suav cov txiv pos 1-2-3-4-5, vim tias lawv tsis paub tias lawv yuav tsum tau suav ib lub txiv pos ib zaug xwb. Thaum tus menyuam pib nkag siab lub tswv yim no, tej zaum koj yuav pom nws muab tagnrho nws cov tsiaj los ua ib kab thiab muab ib daim nplooj rau lawv noj. Ntev mus, lawv yuav kawm tias thaum koj suav khoom txhua qhov khoom yuav tau ib tug lej xwb.
 • Cov menyuam yaus pib to taub cov tswv yim txog ntau thiab tsawg thiab yuav paub tias lwm tus neeg tau qhob noom cookie ntau tshaj lawv tau, tiamsis lawv tsis to taub tias seb muaj ntau npaum li cas. Yog tias lawv laib ib daim qhob noom cookie thiab lawv tus phooj ywg muaj ib daim qhob noom cookie uas tau muab dam ua ob qho, tej zaum lawv yuav xav tias lawv tus phooj ywg muaj cov qhob noom cookie ntau tshaj lawv. Lawv cov tswv yim hais txog ntau thiab tsawg yuav pab lawv kawm los piv ntau yam dua ob qho khoom xwb. Thaum lawv paub ntau zog, lawv yuav tso tau peb tug pas ua ib kab nrog tus luv tshaj ua ntej mus rau tus ntev lossis peb lub npas nrog lub me tshaj ua ntej mus rau lub loj tshaj.
 • Thaum cov menyuam yaus muaj plaub xyoos tej zaum lawv yuav suav tau mus txog 10, tiamsis tej zaum lawv yuav yuam kev hla tej tug lej. (piv txwv tias, 1-2-3-5-7-8-10).
 • Tej zaum lawv yuav paub ib tug lej thaum lawv pom tus lej. Piv txwv tias, tej zaum lawv yuav tau tes rau ib daim paib ntawm kev thiab hais tias, “Tus ntawd yog tus lej 4–ib yam li kuv muaj plaub xyoos thiab.”
 • Lawv kuj saib tau ob peb qho khoom ua ke thiab paub tias nws muaj ntau npaum li cas yam tsis thas suav. “Nws muaj peb lub tsheb tiamsis kuv kuv laib ib lub xwb!”
 • Thaum lawv muaj plaub xyoos, feem ntau cov menyuam yaus suav tau mus txog li tsib qho khoom, tau tes rau txhua qhov khoom thaum nws hais tus lej.
 • Feem ntau cov menyuam uas muaj plaub xyoos yeej paub tias qhov twg ntau dua thaum lawv saib cov khoom. Yog tias nws tus phooj ywg muaj rau lub blocks thiab nws muaj ob lub xwb, nws qhia tau rau koj paub tias nws tus phooj ywg muaj ntau tshaj nws muaj.
 • Lawv yeej khwv yees tau yog tias nws muaj ib pawg roj hmab nyob saum nws lub txaj thiab leej twg muab ib tug lawm, lawv paub tias cov roj hmab tsawg zog. Ib yam li, yog tias nws muab ob pawg khoom tso ua ke (nws cov qhob noom crackers thiab nws tus phooj ywg cov qhob noom crackers tso ua ke), lawv paub tias tamsim no lawv muaj ntau zog lawm.
 • Thaum cov menyuam muaj plaub xyoos lawv ntxiv tau thiab rho tau lej yooj yim. Yog tias lawv muaj plaub nplais txiv avpaum thiab lawv noj ib plais lawm, lawv qhia tau rau koj tias lawv muaj peb plais lawm xwb–yam tsis thas suav li. Yog tias lawv muaj ib lub tsheb ciav hlau uas muaj plaub lub tsheb ciav hlau sib txhuas thiab lawv ntxiv ib lub, lawv qhia tau rau koj tias tamsim no lawv muaj tsib lub lawm.

Cov lus los pab cov tsev neeg kom lawv pab tau lawv cov menyuam los nkag siab txog lej:

Ntau yam uas koj tsev neeg ua txhua hnub yeej pab koj tus menyuam los tsim lawv txoj kev laij ub laij no thiab los paub txog lej. Nws muaj ntau lub sijhawm hauv peb lub neeg uas cov neeg laus suav ub suav no thiab cov menyuam yaus los sim suav lej thaum lawv ua si. Ntawm no yog ob peb lub tswv yim rau koj lub tsev neeg los sim:

 • Suav kom nrov, li ntawd koj tus menyuam thiaj li hnov tias thaum koj suav lej no nws mus li cas thiab lawv thiaj li paub tias koj suav ub suav no heev npaum li cas txhua hnub.Thaum cov menyuam kawm ntawm koj txog hais tias cov lej yuav muab siv muaj nuj nqis li cas txhua hnub hauv lub neej, lawv txoj kev nyiam lej nthuav tuaj.
  • Suav thaum koj nwj koj tus menyuam, suav cov ntoo uas nyob sab nraum koj lub tsev, lossis suav seb tus aub tom puas tsawg lwm.
 • Tau tes rau cov khoom thaum koj suav li ntawd nws thiaj li paub tias tus lej ntawd yog puas tsawg qhov khoom Tau tes rau cov khoom thaum koj suav li ntawd nws thiaj li paub tias tus lej ntawd yog puas tsawg qhov khoom.
 • Nug kom koj tus menyuam twv lossis khwv yees tias cov khoom muaj puas tsawg ces neg suav ua ke. Koj xav tias nws yuav muaj puas tsawg lub npav dhau mus ua ntej wb lub npav tuaj txog?
 • Cov menyuam yaus yuav yuam kev ntau heev thaum lawv kawm txog lej. Tsis txhob hais tias lawv “yuam kev,” koj hais tau zoo zoo tias los wb rov qab suav, ua ke. Lossis koj hais tau tias, “Koj suav 5 tug os tiamsis kuv tsuas pom 4 tug xwb.”Cov menyuam yeej ib txwm nyiaj qob koj es lawv thiaj li kawm tau txog tej yam li cov lej. Ntej mus, lawv yuav hais txog tej yam ib yam li koj ua thiab “rov txhim kho qhov lawv ua yuam kev” kom zoo xws li koj.
 • Nws muaj ntau lub sijhawm zoo los suav ub suav no thaum koj mus yuav khoom, ua mov noj thiab noj mov:
  • “Koj xav tias wb yuav 4 lub pob kws lossis 5 lub? Koj puas kam suav rau kuv thaum kuv muab cia hauv lub hnab?”
  • “Yog tias wb yuav ob lub txiv tsawb thiab koj noj ib lub hauv tsheb lawm, muaj puas tsawg lub seem?
  • “Kuv xav tias ntshe kuv yuav hnab tortilla loj zog, vim tias koj cov muam npaws lawv yuav tuaj nrog peb noj hmo. Koj ncav muaj puas tau hnab loj rau kuv?”
  • “Wb muaj peb hnab zaub mov. Koj xav tias puas haum hauv peb lub tsheb?”
  • “Koj xav nqa puas tsawg lub hnab mus hauv tsev thiab koj xav tias kuv yuav tau nqa puas tsawg lub hnab?
  • “Koj puas kam muaj cov txiv tsawb tso rau saum lub phaj no thiab cov txiv moj mab tso rau hauv lub tais ntawm no?”
  • “Wb yuav tsum muaj peb lub qhob cij. Koj puas kam muab tawm hauv lub hnab?”
 • Thaum neb tham txog lej li no nws yuav tsum lom zem. Yog tias koj tus menyuam pib nyuaj siab lossis tsis xav ua si lawm, koj to tau thiab rov sim dua lwm zaus lossis sim ua si nrog lwm txoj kev sib twv.

KEV LOJ HLOB NTAWM LUB CEV

36 LUB HLIS (3 XYOOS) TXOG RAU 48 LUB HLIS (4 XYOOS)

Cov menyuam yuav muaj txuj los siv lawv lub cev li cas?

Lus Qib Los Qhia Txog Txoj Kev Ib Ce Loj Hlob

 • Txoj kev ib ce loj hlob thiab txoj kev siv ib ce dhia ua si yog ib yam uas tseem ceeb heev ntawm kev noj qab haus huv mus tag koj tus menyuam lub neej. Qhov tseem ceeb, yog tias koj nquag siv ib ce mus ua ub ua no nws yuav pab tiv thaiv koj ntawm tus kab mob plawv, ntshav qab zib thiab txoj kev rog heev. Nws muaj feem pab koj txoj kev siab ntsws xav, kev zoo siab thiab txoj kev xav txog koj tus kheej kom noj qab nyob zoo.
 • Cov kev txawj los siv ib ce mus ua ub ua no yog lub hauv paus los siv thaum koj kawm lwm yam thiab pub ib lub sijhawm zoo rau cov menyuam los nrog lwm tus, khwv tswv yim, kawm, thiab ua si.
 • Txoj kev siv ib ce dhia ua si yuav npaj koj tus menyuam rau tej yam hauv nws lub neej yav tom ntej hais txog kev muaj zog dhia ua si, ncaws npas ntaus npas, thiab kev ua si.
 • Cov mosliab, cov menyuam me thiab cov menyuam preschool ib ce yeej npaj tau thiab yeej mob siab heev los kawm tej yam txuj ci qoj ib ce tshiab. Lub sijhawm preschool yog ib lub sijhawm zoo tshaj plaws rau cov menyuam me los kawm txog cov txuj ci qoj ib ce yooj yim. Yog tias tus menyuam tsis kawm cov txuj ci no thaum yog lub sijhawm preschool, tej zaum nws yuav nyuaj rau lawv los kawm tom ntej, thiab yuav cuam tshuam lawv lub peev xwm los koom nrog cov kev siv dhia ua si.
 • Thaum cov xyoo preschool, cov menyuam pib xyaum ib co txuj ci qoj ib ce tseem ceeb heev. Cov txuj ci no pib lawv txoj kev ib ce loj hlob uas tshwm sim rau cov menyuam thaum lawv tseem yog ib tug mosliab thiab ib tug menyuam me.
 • Tamsim no peb paub tias cov menyuam yaus kawm tau ntau npaum thaum lawv siv ib ce dhia ua si nraum zoov. Nws tseem ceeb heev rau cov neeg laus los pab cov menyuam los tsim tej lub sijhawm zoo rau tej yam kev ua si li no, vim tias ntau tus menyuam siv sijhawm ntau dua los nyob ntawm lub TV lossis lub koospijtawj tshaj nws yuav mus siv ib ce dhia ua si.
 • Thaum cov menyuam paub ntau zog txog tej yam kev dhia ua si, lawv yim huab xav zoo txog lawv tus kheej thiab lawv yuav kam mus sim tej yam tshiab thiab kawm tej yam kev txuj ci dua. Cov menyuam yaus uas siv sij hawm ntau heev ntawm lub TV lossis lub koospijtawj yuav tsis tshua kam sim tej yam kev dhia ua si uas nyuaj zog thiab tej zaum lawv yuav poob lub sijhawm zoo los kawm ib co txuj ci tshiab.
 • Txoj kev tshawb fawb hais tias nws zoo dua rau cov menyuam mus nyob nraum zoov thiab lawv yeej pom tias cov menyuam xum siv sijhawm nyob nraum zoov dua. Ntxiv mus, peb kuj paub tias thaum lawv mus rau tej qho chaw nraum zoov ntsuab xiab nws yuav pab tau tus menyuam cov txuj ci xav thiab lawv txoj kev noj qab nyob zoo thiab txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus zoo dua qhov qub.

Kev Loj Hlob Ntawm Lub Cev

Cov Lus Qhib

Tej yam uas koj yuav pom nrog koj tus menyuam uas muaj plaub-xyoos:

 • Pom tias lawv lub cev khov tsis yoj.
 • Lub cev khov tsis yoj thaum nws sawv nrog ib txhais ko taw nrog rau lub cev khov tsis yoj thaum lawv nres tom qab lawv khiav.
 • Lub cev khov tsis yoj thaum lawv taug kev ntawm qhov ntug ntawm lub npov ntim av lossis thaum lawv ncav mus chwv lawv cov ntiv taw.
 • Taug kev nce taw ntaiv, ib sab ko taw ib tug taw ntaiv yam tsis thas tuav tus pas.
 • Taug kev ntawm ib txoj kab nyias nyias ntawm txoj kev taug ko taw, co ob txhais caj npab los pab kom nws tsis txhob vau.
 • Khiav nrog ob sab ko taw tiaj.
 • Khiav, tiamsis tej zaum yuav muaj teeb meem nres.
 • Dhia paj paws (khiav nrog ib sab ko taw nyob tom hau ntej).
 • Dhia kom chwv tau ib yam dabtsi siab.
 • Dhia tib plaws hau ntej nrog ob txhais ko taw.
 • Dhia li ib tug qav thaum nws zaum khoov.
 • Dhia saum ntug kev lossis ib qho chaw nce qis qis nrog ob txhais ko taw.
 • Dhia hau ntej nrog ib txhais ko taw.

Cov lus los pab cov tsev neeg kom lawv txhawb tau lawv tus menyuam preschool txoj kev ib ce loj hlob:

 • Cov menyuam preschool yuav tsum muaj ntau lub sijhawm los txav mus los, khiav, nce, dhia thiab txawb khoom. Lawv nyiam nqa tej yam khoom hnyav thiab txuas cov blocks thiab lwm cov khoom.
 • Cov menyuam preschool nyiam nqa khoom mus los. Lawv nyiam nqa khoom thiab thawb khoom hauv cov laub, npov lossis tsheb truck. Cov menyuam yaus kuj nyiam nqa khoom, li ntawd lawv yuav nqa cov tawb me me lossis hnab tawv pojniam muaj hlua uas lawv yuav ntim tau khoom thiab nqa tau–cov thoob dej qhuav, lossis lwm yam khoom uas lawv nrhiav tau.
 • Cov menyuam yaus nyiam txuas khoom, muab ib qho tso saum toj ib qho thiab muab thawb kom vau, tiamsis lawv nyiam txuas tsev, cov kev, cov tsev loj, cov choj thiab lwm yam uas lawv siv tau thaum lawv ua si dag. Lawv yeej ua li no nrog txhua uas lawv nrhiav tau–kaus poom thiab npov ntawm lub txee, cov pas thiab cov nplooj nraum zoov, tej co ntoo me me tom lub khw muag ntoo, lossis tej xuv khoom ua si sib txuas blocks.Cov menyuam txoj kev siv yeeb yam los ua si txog tej yam xws li tsim ub no, khiav, mus nkaum, dhia thiab nqa ub no ua rau lawv muaj siab los xyaum lawv cov txwj siv lawv lub cev
 • Cov menyuam preschool kuj nyiam nce ub nce no, thiab tej tug yeej yuav nce txhua yam uas lawv pom (tog zaum, rooj, txee, rooj zaum, tog zaum ntev).
  • Txiav txim seb qhov koj tus menyuam nce puas nyab xeeb thiab rov qhia rau lawv mus nce cov khoom ntawd xwb thaum lawv pib nce lwm yam.
  • Koj siv tau daim pam txaj, cov hauv ncoo thiab tej yam qis rau tus menyuam nce thiab siv ua tsev.
  • Cov chaw ua si rau menyuam nraum zoov pub ib sijhawm rau cov menyuam los nce, ib yam li ntej yam khoom nraum zoo li cov cav ntoo, pob zeb loj thiab roob. Koj thiab koj tus menyuam mus ncig tau koj lub zej zog rau tej qho chaw uas zoo nce.
  • Qee zaus cov menyuam yuav poob thaum lawv nce ub nce no, thiab feem ntau lawv yeej yuav txhom tau lawv tus kheej thiab tsuas khawb mentsis tawv nqaij xwb. Cov kev lawv poob me me li no yuav pab lawv kawm. Feem ntau lawv yuav rov qab mus sim nce dua thiab lawv yuav ua tau vim tej yam uas lawv nyuam qhuav kawm zaum tag los. Thaum koj pom koj tus menyuam nce ub tej no, nws tseem ceeb tias koj saib qhov chaw ntawd kom nws yog ib qho chaw nyab xeeb.
 • Cov menyuam preschool nyiam sim lawv cov txuj ci tshiab nraum zoov, nrog rau sab hauv tsev thiab. Txawm tias neb mus taug kev luv luv xwb los nws pub ib lub sijhawm rau koj tus menyuam los sim tej qho chaw tshiab los taug kev, saib noog thiab pom tias lub zej zog yuav muaj dabtsi rau nws ntxiv.Ib cheeb tsam nraum zoo muab tau rau cov menyuam tej kev tauj xub zoo rau lawv xws li kev yoog lub cev saum tej pob zeb thiab tej kab uas tha xim rau thiab dhia cav ntooj thiab tsag ntug kev.
 • Cov menyuam preschool nyiam tej yam yuav nyuaj zog rau nws. Yog tias koj taug kev ntawm txoj kev taug ko taw, tej zaum koj xav teem ib co hom phiaj txawv rau nws. Koj khiav puas tau mus rau tom tsob ntoo loj loj? Koj dhia paj paws puas tau mus txog puag tom ces kaum? Koj puas xav sim taug kev ob peb ruam rov qab? Koj taug kev puas tau ntawm txoj kab hauv lub nrab ntawm txoj kev taug ko taw?
 • Cov menyuam uas muaj hnub nyoog li no nyiam txawb khoom. Koj muab tau yam npas muag muag rau nws txawb. Tej zaum lawv yuav pib nyiam ntau cov npas nrog cov qws ntau npas, tus pas, raj thawv ntawv.
 • Cov menyuam preschool nyiam xyab lawv cov thooj nqaij thaum lawv nqa khoom lossis txav khoom hnyav. Ib lub taub dej uas muaj lub hau khwb kom ruaj lossis ib lub taub xub npum ntxua khaub ncaws yuav lom zem heev rau lawv. Lawv nyiam nqa tej tog me me nrog lawv mus ub mus no li ntawd lawv thiaj li muab tau ib phau ntawm saum txee. Lawv pab tau koj nqa tej hnab zaub me me lossis thawb lub tawb khaub ncaws mus rau ntawm rooj los tais khaub ncaws.
 • Cov menyuam uas muaj 4 xyoos nyiam cov khoom ua si nrog log, cov luv thij muaj peb lub log thiab cov luv thij me, cov laub cab, cov laub thawb thiab cov tsheb truck, tagnrho cov no pub law siv lawv cov txuj ci thiab yog ib yam uas lawv siv tau thaum lawv ua si dag.

COV HAUV KEV YUAV LOS KAWM

36 LUB HLIS (3 XYOOS) TXOG RAU 48 LUB HLIS (4 XYOOS)

Cov txuj dabtsi yuav pab cov menyuam kawm?

Kev Qhib Lus rau Cov Hauv Kev yuav Kawm Ntawv

Cov menyuam yau tsim ntau yam txuj uas yuav pab lawm kawm thiab daws teeb meem. Cov txwj no muaj nrog rau hauv rab peev xwm los mloog txog, tab txawm tias muaj kev cuam tshuam dabtsi, los mus tsom sai, los mus noog lus noog, los mus muab tej ntsiab lus thiab los mus tshawb ntau txoj kev txawv los daws teeb meem. Cov txuj no yog hu ua cov hauv kev yuav kawm ntawv.

Cov menyuam yau kawm los mus siv cov niam tswv yim ua lej xws li tus lej, lub cim, thiab loj los me thaum uas lawv daws teeb meem. Lawv siv tas nrho lawv cov kev xam paub pom txog los sib sau cov ntsiab lus, ras txog cov kev sib txawv thiab kev zoo sib xis, thiab feem ntau los muab sib piv. Lawv maj mam tsom xyuas tib neeg thiab tej yam thiab lawv tsim cov kev xam tswv yim tias yog li cas thiab tsim cov kev twv tias yuav tshwm sim dabtsi ntawm lawv cov kev tsom saib. Thiab lawv ua tej yam kev tshawb fawb ntsuam xyuas yooj yim thiab luj cov kev tshwm sim ntawm lawv cov kev tshawb fawb ntsuam xyuas.

Cov menyuam yau yog ib co ib txwm yeej txawj khawb taub. Cov neeg laus pab txawj cov menyuam txoj kev khawb taub los tau thiab kev muaj sib pib ua tej yam los ntawm kev noog cov menyuam ib co lus noog uas tsis muaj qhov teg yog los tsis yog, muaj kev mloog thiab teb lawv cov lus noog, thiab muab ntau hom khoom siv rau lawv los mus tshawb kev txog. Cov kev txhawb li ntawd yuav pab dag zog rau cov menyuam txoj kev kab ham kom loj tuaj ua ib cov neeg kawm txuj thiab muaj siab kam sib zog los daws cov teeb meem uas cov heev.

Cov Hauv Kev Yuav Los Kawm

Cov Lus Qhib

Cov menyuam uas muaj hnub nyoog nyob preschool siv tej yam kev txawj dabtsi los daws teeb meem?

 • Ib txoj kev txawj uas cov menyuam preschool muaj los daws teeb meem uas tshwm sim txhua hnub yog txoj kev siv lej.
 • Txoj kev siv lej xws li tus lej, suav lej, txawm tias loj los me nws yeej pab tau cov menyuam los daws lawv cov teeb meem.
  Cov menyuam siv tau cov kev txawj no los pab lawv txiav txim tias lawv yuav tsum tau lub tais loj npaum li cas rau lawv qhov mov quesadilla, los txiav txim tias lawv yuav tsum muaj puas tsawg lub tsheb kom txhua tus phooj ywg tau ib lub thiab txawj nrhiav ib daim pam loj txaus los vov ob tug mosliab.
 • Ib tug menyuam preschool uas yau zog yuav sim ib lub tswv yim uas tej zaum yuav tsis ua haujlwm. Tus menyuam preschool uas laus zog tej zaum yuav sim ntau yam, txog txij nws nrhiav tau ib txoj kev uas yuav ua haujlwm. Txawm tias lawv cov tswv yim uas lawv tau xav txog tsis ua haujlwm thaum xub thawj los tsis tseem ceeb npaum li qhov uas lawv siv cov tswv yim uas lawv muaj, sim thiab hloov qhov lawv ua thaum lawv yuav tsum tau hloov. Cov tswv yim uas lawv muaj no yuav pab tau lawv los daws lawv cov teeb meem txhua hnub, nws tseem pab lawv tsim lwm cov kev txawj ntse tshiab txog txoj kev siv lej thiab.
 • Cov menyuam yaus kuj siv lawv lub peev xwm los ntsia ib yam khoom kom zoo thiab txoj kev tshuaj xyuas los daws teeb meem thiab.
 • Cov menyuam siv tagnrho yam uas lawv hnov los cwj tej yam cia, thiab los txiav txim tias qhov ntawd txhais tau li cas thiab los cwj tej yam kev txawj ntse cia.
 • Lawv yeej ib txwm yog ib co uas nyiam saib ub saib no thiab lawv yeej pom tej yam me me uas cov neeg laus tsis pom, xws li cov ntsaum tawm los ntawm qhov chaw uas tawg ntawm txoj kev taug ko taws.
 • Cov menyuam yaus tej zaum tseem siv cov khoom uas lawv muaj los ntsuas lossis los soj ntsuam yam khoom ntawd, nrog txoj kev pab los ntawm ib tug neeg laus. Piv txwv tias, thaum lawv saib ib daim nplooj ntoo, tej zaum lawv yuav siv ib lub iav los tsom saib “txoj kab” kom pom loj zog lossis siv tus pas ntsuas (lossis cov khoom sib txuas los ntsuas) los ntsuas seb qhov khoom ntawd ntev npaum li cas. Thaum lawv muab qhov khoom los soj ntsuam, cov menyuam yaus yuav pom thiab piav tau tias cov khoom ntawd zoo ib yam li cas thiab txawv li cas.
 • Cov menyuam yaus siv lawv cov kev txawj ntse uas lawv kawm thaum lawv soj ntsuam los piv thiab qhia tias cov khoom lawv pom txawv li cas thiab txawj muab los cia ua ke raws li qhov nws txawv. Piv txwv tias, tus menyuam txawj muab tagnrho cov nplooj uas “ntse ntse” cia nws nyob nws ib pawg thiab tsis muab tso ua ke nrog cov nplooj uas kheej kheej lossis muab cov nplooj loj loj faib nws cia nws thiab tsis muab tso ua ke nrog cov nplooj me me.
 • Cov menyuam yaus yuav soj ntsuam cov khoom thiab tej yam uas lawv pom thaum lawv sim ub tej no los saib seb dabtsi yuav tshwm sim. Ib yam li, lawv yuav saib seb dabtsi yuav tshwm sim thaum lawv tso ib lub tsheb khiav rau ntawm ib qho chaw lub lub lossis ib qho chaw du du, sim seb cov paj ntoo yuav zoo li cas thaum tsob paj ntoo ntawd muaj lub hnub ci rau lossis thaum tsis muaj lub hnub ci rau, lossis sim ua li lawv cov tswv yim los saib seb lawv yuav kho cov kais dej li cas kom ua tau cov dej nce toj lossis nqis hav ntawm lub rooj dej.
 • Lawv yuav kawm los khwv yees seb cov ntaub ntawv thiab cov khoom yuav hloov li cas raws li tej yam lawv kawm tau thiab tej yam uas lawv tau ua, thiab sim ua li qhov lawv tau khwv yees thaum lawv soj ntsuam lossis sim ua lawv tus kheej.
 • Cov menyuam yaus siv tau lawv cov kev txawj soj ntsuam thiab tshuaj xyuas los nug lus, soj ntsuam thiab piav tias lawv pom dabtsi thaum lawv soj ntsuam, siv khoom los tshawb fawb, piv thiab qhia tias cov khoom lawv pom yuav txawv li cas, khwv yees thiab thaum kawg lawv siv tau tej yam lawv pom los txiav txim.

Cov menyuam siv txoj kev laij lej los daws tej yam teeb meem txhua hnub.

 • Cov menyuam yaus yuav txawj teem cov blocks kom nws siab, tsis txhob vau, piv txwv tias, lawv yuav muab cov blocks uas muaj plaub sab tso rau hauv qab thiab cov blocks uas muaj peb sab tso rau saum toj.
 • Tus menyuam tej zaum yuav mus muab ib tug nees ntxiv, li ntawd txhua lub nkuaj nees thiaj li muaj ib tug neeg nyob rau hauv.
 • Tus menyuam tej zaum yuav muab ob lub paj rau nws tus phooj ywg thiab khaws ob lub rau nws tus kheej, li ntawd nkawv thiaj li muaj ob lb paj ib yam nkaus.
 • Tus menyuam tej zaum yuav muab nws tus nab uas nws puab los piv nrog nws tus phooj ywg tus seb leej twg tus ntev tshaj.
 • Tus menyuam tej zaum yuav muab cov khoom tso ua ke ua ib pawg raws li seb qhov khoom ntawd dov lossis dov puas tau.
 • Tus menyuam tej zaum yuav nchuav cov av hauv ib lub thoob loj rau hauv ib lub thoob me ces pom tias cov av ntau dhau lawm ces tej zaum nws yuav txawj mus muab lwm lub thoob loj zog.

Cov menyuam yaus xav paub txhua yam thiab yeej nug tej yam yooj yim txog cov khoom thiab tej yam nws pom tshwm sim ib ncig ntawm nws.

 • Tus menyuam tej zaum yuav puab ib lub tsev siab npaum li nws txog txij lub tsev ntawd vau.
 • Tus menyuam tej zaum yuav ntsia ib tug qwj thiab nug tias vim li cas nws ho khiav nkaum hauv nws lub khauj khaum.
 • Tus menyuam, thaum lub tsheb daig ntawm txoj kev nqis hav, tej zaum nws yuav muab lub tsheb tig txeev tiaj thiab pom tias ib lub log piam lawm.

Cov menyuam yaus yuav soj ntsuam cov khoom thiab tej yam nws pom tshwm sim ib ncig ntawm nws thiab yuav piav tau cov ntawd.

 • Tus menyuam tej zaum yuav soj ntsuam sab hauv thiab sab nraum lub taub thiab nws yuav piav tau tias lub ntawd zoo li cas, tsw li cas, thiab thaum nws chwv zoo li cas, thaum nws siv nws ib ce los ntsia, hnia thiab chwv.
 • Tus menyuam tej zaum yuav saib lub npas dov ntawm lub zawv zawg (slide) mus thiab yuav hais tias, “Saib, nws dov nqis hav nrawm heev. Muab kuv sim ib zaug ntxiv.”
 • Tus menyuam tej zaum yuav noj ib nplais maj kiab thiab ib nplais maj naus ces nws yuav txawj qhia koj tias lub txiv maj kiab qab zib thiab lub maj naus qaub qaub.
 • Tus menyuam uas tsis pom kev zoo tej zaum yuav chwv cov tawv ntoo ces nws yuav txawj qhia koj tias, “Nws kos kos thaum kuv chwv cov tawv ntoo.”
 • Tus menyuam, tom qab nws tso ntau hom npas poob rau ntawm av, tej zaum yuav mloog thiab txawj piav tias cov npas nyias nrov txawv nyias thiab qhia tau tias lub npas twg nrov tshaj plaws thiab lub npas twg tsis nrov puas tsawg.
 • Tus menyuam, thaum nws mus taug kev nraum zoov, tej zaum yuav txawj zaum khoov mus hnia ib co paj uas tau tawg loj loj thiab hais zoo siab heev tias, “Nws tsw qab heev!”

Cov menyuam yuas yuav pib qhia thiab siv, nrog ib tug neeg laus txoj kev pab, tej yam nws tau pom thiab cov khoom ntsuas.

 • Tus menyuam, thaum nws saib cov nplooj ntoo, tej zaum yuav siv ib lub iav tsom kom pom loj zog, nrog nws niam nws txiv txoj kev pab, los saib daim nplooj ntawd zoo zog.
 • Tus menyuam, thaum nws khawb av ntawm lub vaj, tej zaum yuav siv tus khawb av los txav ib co av mus los ntawm lub vaj.
 • Tus menyuam tej zaum yuav tuav qhov khoom siv los ntsuas lub rooj thiab hais tias, “Kuv ntsuas lub rooj. Nws ntev li 6.”
 • Tus menyuam, nrog ib lub kho ntsuas, tej zaum yuav pab nws tsev neeg los ntsuas ob khob hmoov nplej dawb thaum lawv ua mov.
 • Tus menyuam, thaum nws tsom saib cov ntsaum nrog lub iav tsom kom pom loj zog, tej zaum yuav hais tias, “Saib seb lub noob loj heev. Nws tseem loj tshaj tus ntsaum lawm thiab.”

Cov menyuam yaus yuav piv tau cov khoom thiab tej yam nws pom tshwm sim thiab pib qhia tau tias lawv zoo ib yam li cas thiab txawv li cas.

 • Tus menyuam tej zaum yuav soj ntsuam lub pob zeb thiab muab faib cia raws li seb nws loj npaum li cas, raws li seb cov twg yog cov loj thiab cov twg yog cov me.
 • Tus menyuam tej zaum yuav soj ntsuam sab hauv thiab sab nraum lub dib liab thiab piav tias nws txawv li cas: “Sab nraud yog xim ntsuab thiab tawv tawv, thiab sab hauv yog xim liab thiab muag muag.”
 • Tus menyuam tej zaum yuav pom cov duab hauv phau ntawv uas muaj duab thiab yuav piav tias nws pom: “Cov qav xim ntsuab, thiab cov qav kaws xim kasfes.”
 • Tus menyuam tej zaum yuav ua tau rau koj pom tias lub tsheb truck mus qeeb heeb thiab lub tsheb daj mus ceev heev.
 • Tus menyuam uas hais lus tsis tau tej zaum yuav chwv cov dej hauv lub khob nrog nws cov tiv tes thiab qhia tias khob twg muaj cov dej txias dua.

Cov menyuam yaus khwv yees tau thiab kuaj seb cov nws khwv yees ntawd puas thwj, nrog ib tug neeg laus txoj kev pab, thaum nws sim ua kiag nws tus kheej.

 • Tus menyuam tej zaum yuav soj ntsuam ib lub txiv avpaum thiab nws yuav khwv yees tias: “Tej zaum nws yuav muaj rau lub noob nyob sab hauv.” Tom qab nws niam los yog nws txiv hlais qhib lub txiv tag, tej zaum nws yuav suav cov noob.
 • Tus menyuam tej zaum yuav saib ntawm qhov rais rau sab nraud thaum cua hlob hlob thiab khwv yees tias, “Ntau cov nplooj yuav poob ntxiv.”
 • Tus menyuam tej zaum yuav khwv yees tias lub tsheb ua si yuav khiav mus tau deb npaum li cas ntawm txoj kev nqis hav, nws yuav siv tau nws ob txhais tes los qhia tias lub tsheb yuav mus tau deb npaum li cas. Ces tej zaum nws yuav thawb nws lub tsheb mus kom nws sim tau li sqhov nws khwv yees.

Cov lus los pab rau cov tsev neeg kom lawv pab tau lawv cov menyuam siv lej los xav, kom lawv txawj saib ub saib no, thiab kom lawv soj ntsuam:

 • Muab tej yam khoom ua si rau koj tus menyuam uas nws ua tau ntau yam nrog, nrog rau cov khoom sib txuas blocks, cov tsheb, cov khauj khaum, cov pob zeb, cov khoom ua si tsiaj, cov npov thawv ntawv me thiab loj.Tej ntaub ntawv uas pab qhib siab dav yuav pab txhawb cov menyuam los siv lawv txoj kev muaj tswv yim, txoj kev nthuav siab ntsws, thiab cov txuj los daws teeb meem.
 • Hais kom koj tus menyuam pab koj khiav dej num hauv tsev xws li ua mov noj, rau mov, thiab faib cov khaub ncaws. Nug kom cov menyuam pab koj daws teeb meem, piv txwv tias:
  • “Peb yuav rau mov rau puas tsawg tus neeg kom lawv tau ib lub phaj, rawg thiab ntaub so tes?”
  • “Koj puas kam pab kuv muab cov khaub ncaws dawb zog tso rau hauv lub tawb ntawm no thiab cov dub zog rau hauv lub tawb ntawm no?
  • “Peb muaj ob lub txiv avpaum, ob lub txiv tsawb thiab ob lub txiv maj kiab los do sib xyaws ua ke noj. Peb muaj puas tsawg lub txiv tagnrho?”
 • Muab tej yam dej num uas yooj yim rau koj tus menyuam ntsuas. Piv txwv tias: “Yog wb muab cov tsheb tso ua ib kab, koj xav tias nws yuav haum puas tsawg lub rau sab ntug ntawm lub rooj no?”
 • Thaum koj mus yuav zaub mov, nug kom koj tus menyuam pab.
  • “Koj puas kam muab 3 lub txiv tsawb?”
  • “Koj xav tias koj yuav ntim tau puas tsawg lub qos rau hauv lub hnab no? Koj puas xav kom wb suav ua ke?”
  • “Peb muaj 5 tug neeg hauv peb lub tsev neeg, koj puas kam mus nqa cov txiv avpaum kom txaus rau txhua tus neeg?”
  • “Peb yuav tsum tau 2 phaus txiv duaj. Saib lub luj seb tus koob puas tau tes rau tus lej 2.”
 • Thaum koj nyob nraum zoov lossis nyob tom phoj, nres saib kom zoo seb nws muaj dabtsi nyob ib ncig ntawm koj. Saib seb koj tus menyuam nyiam dabtsi thiab nug lus los txhawb kom nws saib ub saib no thiab kom nws txawj xav.Thaum peb txhawb cov menyuam txoj kev tshawb nrhiav qhov uas lawv nyiam, peb pab tau lawv txoj kev tshawb fawb thiab kev nkag siab txog lub ntiaj teb nyob ib puag ncig ntawm lawv kom tob dua tuaj.
  • “Aub, koj nrhiav tau ib daim nplooj ntoo sav, koj nrhiav puas tau ib daim uas zoo li daim ntawm kos? Puas muaj ib co nplooj uas txawv daim ko?
  • “Koj puas pom cov cua nab? Wb twb tsis pom nag hmo sav. Koj xav tias vim li cas lawv ho tawm tuaj hnub no?”