Cov ntsiab lus hais txog cov menyuam cov hnub nyoog

18 LUB HLIS TXOG RAU 36 LUB HLIS (3 xyoos)

KEV LOJ HLOB NTAWM KEV COJ TUS CWJ PWM THIAB LUB SIAB LUB NTSWS

18 LUB HLIS TXOG RAU 36 LUB HLIS (3 xyoos)

Cov menyuam yuav kawm txog cov kev siab xav thiab kev sib txuas lus li cas?

Kev Loj Hlob Ntawm Kev Coj Tus Cwj Pwm Thiab Lub Siab Lub Ntsws Cov Lus Qhib

Cov menyuam yaus xav li cas thiab yuav tswj tau

 • lawv tus kheej,
 • lawv txoj kev siab ntsws xav thiab cwj pwm, thiab
 • lawv txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus

…cov ntawm no yog qhov uas peb hu hais kev loj hlob ntawm txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus-kev siab ntsws xav.

Txoj kev loj hlob ntawm cov kev txawj no tseem ceeb heev rau tus menyuam txoj kev vam meej hauv tsev kawm ntawv nrog rau lwm cov kev txawj ib yam nkaus, xws li kev hais lus thiab kev nyeem ntawv thiab kev laij lej.

Thawj tsib xyoos ntawm tus menyuam lub neej lawv yuav kawm los…

 • tswj lawv lub cwj pwm,
 • cwj, qhia thiab tswj txoj kev siab ntsws xav,
 • paub thiab txawj xav txog lwm cov neeg txoj kev siab ntsws xav,
 • coj nrog cov phooj ywg,
 • koom ua ib tug hauv ib pab pawg, lossis
 • kawm los sib raug ze nrog cov neeg laus, nrog rau lawv niam lawv txiv, lwm cov neeg hauv lawv lub tsev neeg, thiab cov kws qhia ntawv.

Cov menyuam yaus yuav kawm cov kev txawj hais txog txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus-kev siab ntsws xav los ntawm kev sib raug ze nrog cov neeg laus thaum lawv sib tham mus los, ua ub ua no ua ke thiab qhuab qhia zoo. Txoj kev ua si yog ib qho tseem ceeb los pab tus menyuam kawm txog cov kev txawj ntawm no thiab. Thaum lawv ua si, cov menyuam yaus yuav sim cov kev txawj uas lawv paub los coj nrog lwm tus neeg, sim qhov lawv txoj kev siab ntsws xav, sim cov cwj pwm tshiab thiab txais lus rov qab txog lawv ntawm lwm cov neeg. Txoj kev ua si pab cov menyuam yaus los kawm ntxiv txog lawv tus kheej thiab lwm cov neeg thiab los tsim lawv txoj kev txawj sib txuas lus thiab txoj kev coj nrog lwm tus neeg.

Kev Loj Hlob Ntawm Kev Coj Tus Cwj Pwm Thiab Lub Siab Lub Ntsws

Cov Lus Qhib

Kuv tus menyuam kawm dabtsi txog nws tus kheej thiab nws txoj kev siab ntsws xav?

Koj tus menyuam uas muaj peb xyoos paub khov kho tias nws yog leej twg thiab feem ntau nws qhia tau rau koj tias nws xav tau dabtsi thiab nws txoj kev siab ntsws xav li cas. Nws qhia tau rau koj tias muaj leej twg nyob hauv nws tsev neeg thiab nws cov phooj ywg yog leej twg. Nws qhia tau rau koj meem meem tias nws nyiam thiab tsis nyiam dabtsi. Cov neeg uas nws nyiam tej zaum yuav yog nws tsev neeg, phooj ywg, cov kws qhia ntawv thiab cov neeg uas nyob ib ncig ntawm koj.

Nws nyiam pom tias nws ua tau ib yam dabtsi tshiab. Nws nyiam “ua ub ua no nws tus kheej,” txawm tias qhov nws ua nyuaj nyuaj thiab yuav ua rau nws ntxhov siab. Tej zaum nws xav rau khau nws tus kheej, txawm tias nws yuav siv 10 feeb thiab nws twb rau tsis thwj lawm los nws xum ua nws tus kheej.

Thaum nws ua si nrog nws cov phooj ywg, qee zaus nws yuav ua tau raws li lwm tus neeg lub tswv yim thaum lawv ua si thiab koom tau ib tug khoom ua si, tiamsis feem ntau koj tseem yuav hnov nws hais lo lus tias, “kuv li.” Nws yuav nyiaj ua si nrog phooj ywg thiab tej zaum nws yuav thov kom teem ib lub sijhawm mus ua si nrog lawv.

Nws muaj ob peb lo lus los qhia tias nws xav li cas (zoo siab, tu siab, chim siab, ntshai) thiab txawj nug kom koj lub nws. Tej zaum nws txoj kev siab ntsws xav yuav ntau dhau rau nws ces vim li ntawd nws yuav chim siab quaj. Tej zaum nws yuav ntshai thaum nws txog lub hnub nyoog no, xws li ntshai muv, dev, lossis dab. Nws yuav xyaum nws cov kev siab ntsws xav thiab tej zaum nws yuav “quaj dag” thaum nws ua si tias nws tu tu siab. Tej zaum nws yuav saib nws tus kheej hauv iav thaum nws xyaum ua raws li cov kev siab ntsws xav li ntawd nws thiaj li pom tias cov kev siab ntsws xav zoo li cas.

Nws paub tias lwm tus neeg txoj kev siab ntsws xav zoo li cas thiab tej zaum nws yuav hlub ib tug neeg thaum nws khawm lossis nqa ib tug khoom uas nws tus phooj ywg nyiam tshaj plaws rau nws. Qee zaus nws txawj xav txog lwm tus, tiamsis thaum nws txoj kev siab ntsws xav ua tuaj lawm thiab ces feem ntau nws yuav tsis xum xav txog lwm tus lawm.

Feem ntau nws yuav ua si li tej yam uas tau tshwm sim tiag tiag hauv nws lub neej, xws li mus ntsib tus kws kho mob lossis mus rau tom lub khw muag zaub. Txoj kev ua si li no yuav pab nws to taub tej yam uas tau tshwm sim thiab pab nws nkag siab thiab khwv yees tau txog nws lub neej.

Nws kawm dabtsi txog lwm cov tib neeg thiab kev sib raug zoo nrog lwm tus neeg?

Koj tus menyuam uas muaj 36-hli kawm tau ib co kev txawj thaum nws ua si nrog lwm cov menyuam yaus. Qee zaus nws yuav ua si ib sab ntawm lwm tus menyuam yaus, ua si nrog tib co khoom ua si, tiamsis nyias ua nyias yam. Lwm cov sijhawm, nws yuav ua ub ua no nrog lawv, tham thiab ua si nrog lawv. Nws nyiam ua si “ua txuj tias yog lwm yam” thiab nws ua txuj tau tias nws yog ib tug aub lossis ib tug mosliab thiab nws qhia tau tej yam yooj yim rau nws cov phooj ywg ua ib yam li, “Tamsim no koj mus pw, mosliab.” Nws qog tau nws cov phooj ywg nrog rau cov laus li ntawd nws thiaj li kawm tau ib co cwj pwm thiab kev txawj tshiab. Qee zaus nws yuav siv lwm tus menyuam lub tswv yim thaum nws ua si thiab koom tau ib tug khoom ua si, tiamsis feem ntau koj tseem yuav hnov nws hais lo lus tias, “kuv li.” Nws yuav nyiaj ua si nrog phooj ywg thiab tej zaum nws yuav thov kom teem ib lub sijhawm mus ua si nrog lawv.

Nws koom tau nrog tej yam dej num yooj yim tu khoom, nws yim huab yuav ua tau yog tias ib tug neeg laus nrog nws ua.

Yog tias nws tau mus nyob hauv lub chaw zov menyuam dua, feem ntau nws tsis xav li cas thaum koj coj nws mus tso rau tod. Tej co menyuam yuav quaj rau ob peb feeb thaum lawv niam lawv txiv mus, tiamsis sai sai tom qab lawv yuav tsum thiab mus ua si.

Cov lus los pab koj txhawb kom koj tus menyuam kawm txog nws tus kheej los ua ib tug neeg, kawm txog tej yam nws txoj kev siab ntsws xav thiab kawm txog lwm cov tib neeg thiab kawm txog nws txoj kev siab ntsws xav:

Kawm txog nws tus kheej los ua ib tug neeg

 • Txhawb kom nws uas ntau yam rau nws tus kheej li nws ua tau. Cov menyuam me nyiaj koom ua ub ua no, kawm tej yam kev txawj tshiab thiab nws nyiam xav tias nws pab koj. Tej zaum nws yuav….Tej zaum co no yuav siv sijhawm rau nws los ua nws tus kheej, tiamsis yog koj siv sijhawm li no nrog nws koj qhia tau rau nws tias nws muaj peev xwm thiab cov no yuav pab nws xyaum siv nws cov kev txawj tshiab.
  • Hnav thiab hle khaub ncaws nws tus kheej, rau mov thiab noj mov nws kheej, hliv dej ntawm lub taub me me rau hauv nws lub khob, pab koj ntxuav zaub, pab koj rau mov, muab nws cov khoom ua si mus cia lossis pab koj txhuam qhov rai.
 • Thaum nws hais tias, “naus,” lossis tsis xav ua li koj hais, nco qab tias nws xyaum ua nws ib tug neeg.
  • Txawm tias koj xav kom nws nres lossis tswj ib yam nws ua, koj qhia tau rau nws tias koj yeej nkag siab tias nws yeej muaj ib lub tswv yim zoo kawg.
  • “Kuv yuav cheem koj kuv tsis pub koj nce lub txee rau ntawv.” (txwv ib ce)
  • “Koj nqis puas tau koj tus kheej lossis koj puas xav kom kuv pab koj nqis los?” (tsuas muaj ob ntawm no los xaiv xwb)
  • “Koj xav nce ub tej no lossis koj xav kom tau ib phau ntawv?” (qhia tias nws lub tswv yim zoo)
  • “Lub txee rau ntawv tsis khov thiab tej zaum nws yuav vau yog tias koj nce.” (qhov no yuav qhia tej yam rau nws ntxiv)
  • “Yog tias koj xav nce ub tej no, los ib mus nce tus ntaiv nraum zoov. Yog tias koj xav tau ib phau ntawv, cia kuv pab koj muab.” (qhov no muab ntau yam rau nws xaiv thiab ib txoj kev los ua li nws lub tswv yim)

Kawm txog lawv txoj kev siab ntsws xav

 • Pab nws to taub nws txoj kev siab ntsws xav thaum koj qhia lub npe rau txoj kev uas nws siab ntsws xav ntawd.
  • “Zoo li koj tu tu siab sav.”
  • “Nws yeej ntxhov siab kawg thaum koj sim rau koj txhais khau tiamsis nws ib sij daig.”
  • “Kuv pom tias koj zoo siab heev mus rau tom phoj.”
 • Qhia rau nws vim li cas cov kev siab ntsws xav ntawd ho tshwm sim.
  • “Koj ntog lawm. Kuv xav tias tej zaum koj raug mob thiab koj muaj ntsis ntshai.”
  • “Thaum koj hais good-bye rau koj niam, tej thaum koj hnov tias koj tu tu siab.”
  • “Koj zoo zoo siab thaum koj nrog koj tus tij laug ua si.”
 • Nug seb nws txoj kev siab ntsws xav li cas.
  • “Tamsim no koj siab ntsws xav li cas lawm?”
  • “Saib tus menyuam tub hauv phau ntawv. Koj xav tias nws siab ntsws xav li cas?”
 • Pab nws qhia txog tej yam nws siab ntsws xav kom nyab xeeb.
  • “Yog tias koj chim siab koj qhia tau rau koj tus phooj ywg tias, “Kuv chim chim siab.”
  • “Yog tias koj chim siab thiab koj xav ntaus ib yam dabtsi, koj ntau tau lub hauv ncoo no.”
 • Koj siv tau cov phau ntawv uas qhia txog txoj kev siab ntsws xav lossis duab uas qhia txog txoj kev siab ntsws xav los qhia lub npe thiab tham txog menyuam txoj kev siab ntsws xav.
 • Muab ib daim iav dai kom siab li koj tus menyuam. Tej zaum nws xav saib nws lub ntsej muag thaum nws txoj kev siab ntsws xav li cas, lossis xyaum ua ntau hom lub ntsej muag los phim txoj kev siab ntsws xav.
 • Thaum koj tus menyuam ntshai, nyob ze rau ntawm nws thiab pab hlub nws. Tej thaum koj tus menyuam tsis xav kom koj cia li coj nws mus ntawm ib qho chaw uas txaus ntshai rau nws, tiamsis nws xav kom koj nyob ntawd pab nws. Yog tias nws ntshai tus neeg uas nyob ib ncig hauv koj lub zej zog tus aub, koj khoov mus zaum tau ib sab ntawm nws, puag nws thiab nrog tus aub tham. Feem ntau, thaum koj nyob ntawd thiab qhia tej yam rau nws thiab thaum koj kov tus aub nws tsis muaj dabtsi phem tshwm sim yuav pab tau nws tsis tshua ntshai. Yog tias nws tsis xav nyob qhov ntawd lawm, ua raws li nws hais. Tej zaum koj muab tau ib daim duab txog qhov nws ntshai rau nws saib thiab tuav thiab tham txog daim daub los pab nws kom nws tsis txhob ntshai.
 • Qhia rau nws paub tias qhov nws txoj kev siab ntsws xav li ntawd tsis ua li cas thiab koj yuav mloog lossis lees paub tias nws txoj kev siab ntsws xav li cas.Qhov no yuav pab nws ntseeg koj nrog nws txoj kev siab ntsws xav thiab ua rau nws pom tias nws tsis thas zais nws txoj kev siab ntsws xav ntawm koj.

Kawm txog lwm cov neeg

 • Thaum koj ua tej yam tshiab siv sijhawm los pab koj tus mosliab haum rau cov neeg tshiab. Yog tias koj ib tug phoojywg yuav saib xyuas nws thaum koj tawm mus khiav dej num, caw nws tuaj ib hnub ua ntej lossis ib ob teev los ntsib nws thiab ua si nrog nws ua ntej koj yuav tawm mus khiav dej num. Thaum nws paub tus neeg zoo dua, nws yuav kam nyob taus zoo dua nrog tus neeg ntawd thaum koj mus.
 • Thaum koj tus menyuam pib mus rau ib lub chaw zov menyuam, ua zoo saib kom nws muaj ib lub sijhawm txaus los paub tus neeg thiab lub chaw uas yuav zov nws.
  • Mus xyuas ob peb zaug ua ntej thiab nyob nrog nws li ntawd nws thiaj li rov qab los tau rau ntawm koj thaum nws mus saib ua saib no tshiab.
  • Nrog tus neeg zov menyuam tham kom koj paub nws zoo, li ntawd koj thiaj li tso siab tau los tso koj tus menyuam nyob nrog lawv. Thaum xub thawj sim tso koj tus menyuam nyob rau ib lub sijhawm luv, li ntawd nws thiaj li kawm tau tias koj yuav rov qab los.
 • Muab tej lub sijhawm rau nws los ua si nrog lwm cov menyuam (tom phoj, nrog lwm cov neeg uas nyob ib ncig ntawm koj lossis tsev neeg, hauv lub chaw zov menyuam lossis cov chav kawm rau tus niam txiv/tus menyuam).
  • Nco qab tias txawm nws zoo siab heev txog lwm cov menyuam los, nws tseem tsis tau txawj ua si nrog lawv, thiab tej zaum lawv yuav muaj teeb meem nrog cov khoom ua si lossis lawv txaj muag tsis kam koom nrog lawv mus ua si.
  • Kev sib koom khoom ua si yuav nyuaj thaum lawv nyob lub hnub nyoog no. Thaum koj coj nws mus ua si ntawm ib qho chaw uas tsis yog kiag ib tug neeg qho chaw xws li tom phoj, tom dej hiav txwv lossis tom vaj nws yuav pab tswj tsis tshua muaj cov teeb meem txog khoom ua si. Txoj kev ua si nrog av thiab dej nrog ob peb tus yawm av thiab thoob me me yuav yog ib lub sijhawm zoo los ua si nrog phooj ywg.
  • Thaum nws ua si nrog lwm cov menyuam yaus saib xyuas nws zoo zoo thaum nws muaj lub hnub nyoog no. Tej zaum nws yuav tsum tau koj los pab nws qhia nws cov tswv yim thiab txoj kev siab ntsws xav rau lwm tus thiab los mloog rau lwm cov neeg cov tswv yim thiab pab nws daws teeb meem.

KEV LOJ HLOB NTAWM KEV HAIS LUS THIAB KEV TXAWJ NTAWV

18 LUB HLIS TXOG RAU 36 LUB HLIS (3 xyoos)

Cov menyuam kawm hais lus li cas?

Kev Saib Xyuas Hlo Txog Hom Lus Hais thiab Kev Txawj Ntawv

Cov menyuam uas yug npaj tau los txuas lus thiab lawm lus. Mloog cov lus uas haiv hauv lawv tsev neeg, cov menyuam yuav pib ntxov qhia tau hais tias cov suab sib txawv npaum li cas thiab yuav los tsim ib co ntsiab lus uas lawv nkag siab, tab txawm yog ua ntej lawv hais tau lus. Cov menyuam rab peev xwm los mus nkag siab hom lus hais yog hu ua “kev txais hom lus hais”

Thaum xub thawj, cov mos ab txuas lus los ntawm txoj kev ua suab, xws li, quaj, thiab los ntawm sib tes taw. Thaum uas lawv loj ntxiv txog cov menyuam paub tab lawm, lawv pib siv ob peb los lus uas yus paub thiab, thaum muaj 4 thiab 5 xyoos lawm, lawv muaj ntau cov lus hais ntau tuaj thiab mloog cov cai ntawm cov kev sau ntawv thaum uas lawv txuas lus uas yog siv hom lug hais. Cov menyuam rab peev xwm los mus siv hom lus hais los ua kev txuas lus ntawm lawv cov kev xav, tswv yim, thiab lub siab xav li cas yog hu ua “hom lus hais tshaj tawm.”

Thaum uas cov menyuam tab tom kawm txog cov lus siv ncauj hais, lawv tab tom kawm txog cov lus sau–los ntawm cov ntawv nyeem, cov paib, thiab cov lus teev tseg. Ua ntej kawm nyeem cov lus, cov menyuam kawm hais tias cov lus muab sau ntawv yog ib co sawv cev ntawm cov lus hais thiab ua ntej muab sau, lawv kawm kos cov cim thiab teeb duab. Txog txij lub sijhawm uas lawv muaj 5 xyoos lawv to taub hais tias cov tsiaj ntawv ua tau cov lus hais thiab cov lus hais ua tau dab neeg uas lawv yuav tau kawm los mus nyeem. Coob tus cov muaj hnub nyoog 5 xyoos kuj nyeem tau thiab sau tau lawv lub npe.

Kev Loj Hlob Ntawm Kev Hais Lus Thiab Kev Txawj Ntawv Cov Lus Qhib

Kuv tus menyuam kawm lus li cas?

 • Thaum tus menyuam muaj peb xyoos, ntau tus menyuam txawj qhia tseeb heev tias lawv xav tau dabtsi nrog ib co lus uas tau muab kho ua tej kab lus yooj yim thiab hais tau cov lus meej zog. Lawv kawm tau cov lus nrawm thiab sai sai tom qab lawv yuav siv cov lus uas lawv hnov koj hais. Lawv siv tau lus los tham txog tej yam uas tau tshwm sim dhau los thiab tej yam lawv xav ua. Nrog lawv lub peev xwm los hais lus tseeb zog lawv tham lus tau nrog lawv cov phooj ywg thiab cov tib neeg sab nraum lawv tsev neeg.
 • Cov lus sib tham tej zaum yuav mus li no:
  • Tus menyuam: Kuv nyiam mus rau tom phoj. Koj puas nco qab wb pom ib tug aub tom phoj?
  • Tus niam ntxiv: Yog kuv nco kawg, tus aub ntawd raws koj mus ub mus no thiab yaim koj txhais tes.
  • Tus menyuam: Nws rhiab kuv txhais tes. Koj puas kam wb rov qab mus rau tom phoj mus saib tus aub?
 • Ntau yam uas koj ua yuav pab tau koj tus menyuam los kawm hais lus. Feem ntau cov neeg hauv koj lub tsev neeg yeej tham txog tej yam uas lawv tabtom ua nrog tus menyuam. Qhov no pab kom tus menyuam nkag siab tias cov lus ntawd txhais tau tias yog qhov khoom ntawd lossis tej yam uas nws ua ntawd.

Txoj Kev Kawm Ob Hom Lus

Cov menyuam uas lawv tsev neeg hais ob hom lus lossis tsis paub hais lus Askiv kawm lus li cas?

 • Cov menyuam me muaj peev xwv heev los kawm lus thiab muaj peev xwm los kawm ob lossis ntau hom lus ua ntej lawv pib kawm ntawv.
 • Cov tsev neeg uas hais ib hom lus uas tsis yog lus Askiv siv tau lawv hom lus los ua lawv tus menyuam thawj hom lus. Thaum lawv kawm lawv hom lus siv tom tsev nws yuav pab cov menyuam pom tias lawv sib raug zoo nrog lawv tsev neeg thiab lawv hom haiv neeg. Lawv kawm tau lus Askiv tib lub sijhawm yog tias lawv tsev neeg txawj hais ob hom lus lossis lawv mam li kawm lus Askiv thaum lawv pib mus rau qhov chaw zov menyuam lossis kawm ntawv.
 • Cov tsev neeg pab txhawb qhia lus tau thaum lawv tham, nyeem ntawv thiab hu nkauj rau lawv cov menyuam nrog hom lus uas lawv siv tom tsev. Li no cov menyuam yuav kawm tau lus uas yuav pab tau lawv thaum lawv pib kawm lus Askiv.
 • Mus saib hauv lub tsev khaws ntawv hauv koj lub nroog rau cov phau ntawv uas sau ua hom lus koj siv tom tsev.
 • Cov menyuam yaus uas muaj lub sijhawm los kawm ob hom lus thaum lawv me nws yuav pab lawv siv ob hom lus mus tag ib sim neej.

Kev Txais Lus

Kuv tus menyuam to taub dabtsi?

“Kev txais lus (receptive language)” txhais tias tagnrho cov lus uas tus menyuam hnov thiab nkag siab, ua ntej lawv pib hais lus lawv tus kheej. Cov menyuam yaus to taub ntau cov lus tshaj qhov nws hais tau.

 • Thaum lawv mloog tej yam koj hais rau lawv nws pab lawv kawm lus.
 • Cov menyuam mloog cov lus uas tib neeg hais ncaj nraim rau lawv thiab thaum lwm cov tib neeg sib tham uas nyob ib ncig ntawm lawv.
 • Lawv mloog lub suab coj thaum koj hais lus thiab thaum lawv muaj lub hnub nyoog no lawv pib to taub lub suab coj thaum koj hais lus. Piv txwv tias, lawv paub thaum koj zoo siab heev, hlub, ntxhov siab, lossis ntshai thiab nws yuav pib kawm los siv suab coj thaum nws hais lus nrog lwm tus.
 • Cov menyuam me pib to taub thaum koj thov 2-yam. “Koj puas kam mus nqa ib daim pam los vov koj tus mosliab?” “Thov muab koj lub tais cia rau hauv lub tshuab ntxuav tais diav thiab mus nqa ib daim ntaub los so koj lub ntsej muag.”
 • Ntau yam uas koj ua yuav pab tau koj tus menyuam los kawm hais lus. Feem ntau cov neeg hauv koj lub tsev neeg yeej tham txog tej yam uas lawv tabtom ua nrog tus menyuam. Qhov no pab kom tus menyuam nkag siab tias cov lus ntawd txhais tau tias yog qhov khoom ntawd lossis tej yam uas nws ua ntawd.

Kev Siv Lus Piav Qhia

Kev Sib Txuas Lus: Tham lus thiab nyeem ntawv

“Kev Siv Lus Piav Qhia” yog tagnrho cov suab thiab cov lus uas tus menyuam ua.

 • Cov menyuam me muaj ntau lo lus los qhia tias lawv siab ntsws xav li cas, tej yam lawv xav tau thiab cov tswv yim thiab lawv cov phooj ywg thiab lwm cov tib neeg sab nraum lawv tsev neeg yuav to taub lawv.
 • Lawv pib kawm cov cai hais lus, tiamsis lawv tseem yuav yuam kev mentsis. Piv txwv tias “Nws mus tag rau tom khw.” “Muaj ob co txiv neeg hauv tsheb.”
 • Cov menyuam me sib tham tau luv luv thiab tham tau txog tej yam uas dhau los thiab yuav tshwm sim tom ntej.
 • Cov menyuam me siv lus thaum lawv ua si los qhia lawv lub tswv yim, “me ab mus pw,” “kuv txiv, kuv ua cookies rau peb noj hmo.”
 • Cov menyuam me nyiam saib ntawv. Lawv nyiam nyob nrog koj los nyeem ntawv lossis zaum lawv nyob lawv ib leej tig cov nplooj thiab qhia tej yam lawv cwj tau txog zaj dab neeg. Tej zaum lawv yuav ua txuj nyeem phau ntawv rau lawv cov roj hmab lossis khoom roj hmab ntsaws rwb.
 • Lawv sai koj nyeem, tig cov nplooj, tau tes rau cov duab, qhia tej yam hauv phau ntawv thiab qee zaus lawv paub tias dabtsi yuav tshwm sim tom ntej.
 • Cov menyuam me nyiam hu nkauj thiab feem ntau lawv paub tej qho ntawm txoj nkauj uas lawv hu thaum lawv ua si.

Ntawm no yog ib co lus los pab txhawb koj tus menyuam txoj kev kawm lus thiab nyiam nyeem ntawv:

 • Qhia koj tus menyuam tias koj ua dabtsi:Koj tus menyuam yuav kawm tau lus nrawm dua yog tias qhov ntawd yog ib yam uas nws tab tom ua
  • “Kuv yuav muab cov phau ntawv no cia rau saum txee. Koj puas kam muab cov ntawm ko rau kuv?”
  • “Kuv yuav rau kuv txhais khau. Koj puas kam mus nrhiav koj txhais?”
  • “Kuv ua xam lav rau wb noj su. Kuv hlais dib thiab txiv lws suav los tso rau hauv.”
 • Thaum koj pom tias koj tus menyuam nyiam dabtsi, siv ib co lus los piav tias yam lawv nyiam yog dabtsi. Koj tus menyuam nyiam hnov ib co lus uas piav yam uas nws nyiam dua.
 • “Koj saib lub tsheb thauj khib nyiab. Koj puas pom qhov uas tawm los nqa cov thoob khib nyiab?”
 • “Koj nyuam qhuav tig taub haus saib saum ntuj. Koj hnov lub dav hlau ya dhau wb lov? Qhov suab ntsiag zuj zus. Tej zaum tamsim no lub dav hlau mus deb deb lawm…”
 • “Txhua zaus wb nyeem phau ntawv no, koj mus ncaj nraim rau daim nplooj uas muaj tus kab nyuam dev. Ntshe daim nplooj ko yog daim koj nyiam tshaj plaws. Koj nyiam dabtsi txog tus kab nyuam dev?”
 • Tham qhia tias seb koj tus menyuam ua dabtsi. Qhov no zoo li “saib thiab qhia.” Tib lub sijhawm uas koj tus menyuam tab tom ua dabtsi, lawv kawm ib co lus los tham txog cov ntawd.
  • “Koj thawb lub tsheb truck mus txog puas saum lub roob thiab tso nws nqis hav. Lub tsheb nqis hav nws ib leeg xwb!”
  • “Koj siv sab ntug ntawm tus crayon kos xim rau ntawm daim ntawv. Saib seb nws khij tau loj heev.”
 • Tham qhia tias koj ua dabtsi. Qhov no zoo li “saib thiab qhia.” Tib lub sijhawm uas koj tus menyuam tab tom pom dabtsi, lawv kawm ib co lus los tham txog cov ntawd.
  • “Kuv xa email mus qhia pom tias peb yuav mus tos nws tom lub tsev tos npav.”
  • “Kuv muaj ib ce khaub ncaws ntxiv rau hauv koj lub hnab ev ntawv ib tsam koj yuav tau hloov khaub ncaws tom tsev kawm ntawv.”
  • “Kuv yuav nwj koj 5 lwm. Los wb suav.”
 • Siv ib co lus uas yuav piav qhia kiag. Li no nws thiaj li ntxiv tau ib co lus rau nws siv.
  • “Daim pam uas koj nyiam tshaj plaws yog xim ntsuab thiab xim xiav thiab muaj plaub thiab hnub qub cuag cas.”
  • “Koj muaj ntau cov zaub ntawm koj cov mov. Lawv zoo heev rau koj lub cev. Lawv yuav pab koj loj tuaj kom muaj zog thiab noj qab haus huv.”
 • Tham qhia txog qhov uas yuav tshwm sim sai tom ntej. Qhov no pub ib lub sijhawm rau koj tus menyuam los pom hauv nws lub hlwb tias dabtsi yuav tshwm sim tom ntej uas ntej nws yuav tshwm sim.
  • “Sai sai tom ntej nws yuav txog sijhawm rau koj mus rau khau, hnav tso tuab thiab ko mom li ntawd wb thiaj li mus txhom tau wb lub npav.”
  • “Tom qab tshooj no tag, wb yuav mus lub laub cab li ntawd wb thiaj li mus tau rau tom khw mus yuav zaub mov los ua hmo.”
  • “Tag kis sawv ntxov, wb yuav sawv ntxov los ua ib co cupcake rau koj tus niam laus lub hnub yug.”
 • Tham qhia txog tej yam uas nyuam qhuav dhau. Qhov no pub ib lub sijhawm rau koj tus menyuam los pom hauv nws lub hlwb–lub cim xeeb txog yam uas nyuam qhuav tshwm sim.
  • “Thaum pog tuaj, nws nyeem phau ntawv uas koj nyiam tshaj plaws rau koj thiab qhia ib zaj nkauj tshiab rau koj. Koj puas tseem nco qab?”
  • “Thaum sawv ntxov kuv hais good-bye rau koj tom tsev kawm ntawv koj quaj mentsis ces koj tus kws qhia ntawv qhia rau kuv tias koj ua si nrog cov av puab playdough.”
  • “Koj mus ua si tag rau tom koj tus phooj ywg, Tori lub tsev, vasthiv dhau los. Nws yuav tuaj ua si tom peb thaum tav su no.”
 • Muab ib co phau ntawv rau koj tus mosliab. Yog tias koj muab cov phau ntawv rau koj tus mosliab, nws kawm tias koj ntaus nqi rau cov phau ntawv thiab nws yuav kawm los tshuas cov ntawd thiab.
  • Thaum nej mus rau tom lub tsev khaws ntawv nws yuav lom zem heev thiab lawv muaj ntau phau ntawv rau koj los nyeem nrog koj tus menyuam.
 • Nyeem ntawv rau koj tus menyuam. Thaum no yog koj tus menyuam thawj zaum los “nyeem ntawv” thiab thawj ob peb khauj ruam yuav pab nws to taub tias cov phau ntawv muaj dab neeg nyob hauv, cov lus, thiab tej yam lus qhia rau nws.
  • Siv sijhawm los nyeem ntawv. Feem ntau cov menyuam yuav muaj lus nug lossis tswv yim uas lawv xav tham txog thaum neb nyeem ntawv.
  • Nug lus rau koj tus menyuam txog zaj dab neeg. Koj xav tias dabtsi yuav tshwm sim tom ntej? Koj nyiam qhov twg tshaj plaws hauv zaj dab neeg?
  • Koj qhia tau rau koj tus menyuam tias lub npe ntawm phau ntawv nyob qhov twg thiab qhia lub npe ntawm tus neeg uas sau phau ntawv.
  • This early experience with books can start a lifetime love of reading for our children. Thaum koj pib ntxov ntxov li no nrog cov phau ntawv nws yuab pab koj tus menyuam nyiam nyeem ntawv mus tag ib sim neej.
 • Tham txog cov duab thiab cov phau ntawv nrog koj tus menyuam. Thaum lawv kawm tias cov duab txhais tau li cas qhov ntawd yog thawj khauj ruam los kawm tias cov tsiaj ntawv kuj txhais tau ib yam dabtsi thiab.
  • “Kuv pom hnub qub saum ntuj. Koj pom dabsti?”
  • “Koj pom dabtsi hauv daim duab no?” (Thaum koj tus menyuam tau tes, koj qhia tau lub npe ntawm qhov lawv tau tes rau, yog tias lawv tsis hais.)
 • Muab koj tus menyuam cov duab rau nws saib thiab tham txog cov ntawd thiab:
  • “Ntawm no yog ib daim nrog koj abuelita thiab koj tus tia.”
  • “Ntawm no yog ib daim duab thaum koj tseem yog ib tug mosliab! Tamsim no koj loj heev lawm.”
 • Koj ua tau tej phau ntawv yooj yim rau koj tus mosliab nrog co ib duab uas muaj cov neeg thiab cov khoom uas nws nyiam. Cov phau ntawv no yuav pab nws pom tias cov phau ntawv kuj muaj tej yam uas nws paub txog thiab.
  • Koj nplaum tau ib co duab rau ntawm cov nplooj ntawv, sau ob peb lo lus txog koj dab neeg thiab muab tom, khi lossis muab taub nplaum lo cov nplooj ua ke.
  • Cov dab neeg tsis thas ntev. Nws yog ob peb nplooj xwb los tau. “Dhruv nyiam txuas blocks ua ke. Nws pib txuas ib lub saum toj ib lub zuj zus. Nws yuav laib ib lub tsev siab siab sai tom ntej. Qee zaus nws yuav vau ces nws yuav tau rov qab txuas dua.” qaib.”

PAUB TXOG LEJ

18 LUB HLIS TXOG RAU 36 LUB HLIS (3 xyoos)

Cov menyuam kawm txog cov lej li cas

Kev Saib Xyuas Hlo Txog Txoj Kev Xam Lej

Cov menyuam yau mus tshawb kev thiab pib los xyaum cov txuj uas yuav tsum muaj rau txoj kev ua lej ntev ua ntej lawv nkag mus kawm qib ntawv rau cov menyuam yau (elemetary). Thaum thawj cov xyoo ntawm lub neej, cov menyuam kawm suav lej, ras paub txog cov cim thiab tej qauv teeb khoom, muab hom loj me thiab ntau tsawg sib piv, thiab ras paub tej yam uas zoo sib xws thiab tej yam nyias txawv nyias. Cov menyuam tsim cov txuj no los ntawm lawv txoj kev lawv tus kheej tshawb kev thiab ua si nrog tej khoom siv thiab los ntawm tej kev sib txuas lus thiab ua si nrog rau cov neeg laus. Cov kev sib txuas lus thiab ua si txhua hnub xws li kev suav ntiv tes thiab ntiv taw nrog rau cov neeg laus, muab ob daim txiv tsawb, thiab muab cov thoom thaub xiav thiab dawb sib txheeb nyias nyob nyias pawg pab ua rau cov menyuam txoj kev ua lej loj hlob tuaj. Cov menyuam pib txuas lus txog qhov ntau qhov tsawg los ntawm cov khoom uas yog siv cov lus hais xws li “ntau dua” thiab “loj dua.”

Thaum uas lawv loj laus tuaj lawv kawm los mus suav ob peb tug lej. Thiab lawv tsim lawv txoj kev to taub ntawm tias muaj ntau muaj tsawg los ntawm tej kev ua si xws li muab cov tais thiab khob tso rau saum rooj. Lawv cia li ras hais tias cov neeg laus siv kev suav lej nyob rau hauv lub neej txhua hnub thiab kawm txog hais tias kev siv cov lej yog siv li cas thaum uas lawv qog cov neeg laus. Thoob cov sijhawm thaum ntxov hauv lub neej, feem coob cov menyuam yeej nyiam txog cov lej. Cov kev ua si lom zem uas muaj kev siv lej yuav muab zog rau cov menyuam txoj kev ib txwm muaj siab nyiam thiab txhawb siab rau lawv los kawm ntxiv txog cov niam tswv yim ua lej.

Paub Txog Lej

Cov Lus Qhib

Cov menyuam me kawm dabtsi txog lej?

Cov menyuam yaus pib xyaum tej yam kev txawj uas lawv yuav tsum paub los laij lej thiab tej yam txog lej ntxov heev ua ntej lawv pib kawm ntawv. Feem ntau cov kev txawj ntawm no los ntawm tej yam lawv tau ua thiab los ntawm txoj kev lawv tau kawm thaum lawv nrog cov neeg laus.

 • Cov menyuam me pib kawm suav lej nrog tej yam lawv ua txhua hnub xws li tso phaj rau saum rooj, suav lawv cov ntiv tes los qhia koj tias lawv muaj hnub nyoog li cas, suav cov khoom noj txom ncauj crackers seb nws muaj ntau npaum li cas ntawm nws lub phaj.
 • Cov menyuam uas muaj 19 mus txog 36 hli pib suav ub suav no. Feem ntau lawv pib kawm los hais 1-2-3-4-5 (qee zaus lawv yuav muab cov lej hloov mus mus los los) ua ntej lawv paub tias tus lej txhais tau li cas. Tej zaum lawv yuav suav lawv cov zaub broccoli mus txog 3 lossis 4, tiamsis tej zaum lawv yuav suav tib tug qub ob lwm lossis tsis nco qab suav ib tug zaub. Lawv tseem kawm tias lej kiag mus li cas thiab tej zaum lawv yuav tsis nco qab ib tug lej, piv txwv tias, “1-2-4.”
 • Lawv muab tau ob tug ntiv tes tsa los qhia rau koj tias nws muaj hnub nyoog li cas thiab lawv txawj muab ob daim ntawv zos taub ntswg rau koj thaum koj nug.
 • Lawv pib siv cov lus tias tsawg tsawg thiab ntau ntau. Thaum koj nug lawv tias nws yuav moj yogurt tsawg tsawg xwb lossis ntau ntau, lawv txawj xaiv lawv.
 • Tej zaum lawv yuav siv lawv cov ntiv tes los suav thiab.

Cov lus los pab cov tsev neeg kom lawv pab tau lawv cov menyuam los nkag siab txog lej:

Ntau yam uas koj tsev neeg ua txhua hnub yeej pab koj tus menyuam los tsim lawv txoj kev laij ub laij no thiab los paub txog lej. Nws muaj ntau lub sijhawm hauv peb lub neeg uas cov neeg laus suav ub suav no thiab cov menyuam yaus los sim suav lej thaum lawv ua si. Ntawm no yog ob peb lub tswv yim rau koj lub tsev neeg los sim:

KEV LOJ HLOB NTAWM LUB CEV

18 LUB HLIS TXOG RAU 36 LUB HLIS (3 xyoos)

Cov menyuam yuav muaj txuj los siv lawv lub cev li cas?

Lus Qib Los Qhia Txog Txoj Kev Ib Ce Loj Hlob

 • Txoj kev ib ce loj hlob thiab txoj kev siv ib ce dhia ua si yog ib yam uas tseem ceeb heev ntawm kev noj qab haus huv mus tag koj tus menyuam lub neej. Qhov tseem ceeb, yog tias koj nquag siv ib ce mus ua ub ua no nws yuav pab tiv thaiv koj ntawm tus kab mob plawv, ntshav qab zib thiab txoj kev rog heev. Nws muaj feem pab koj txoj kev siab ntsws xav, kev zoo siab thiab txoj kev xav txog koj tus kheej kom noj qab nyob zoo.
 • Cov kev txawj los siv ib ce mus ua ub ua no yog lub hauv paus los siv thaum koj kawm lwm yam thiab pub ib lub sijhawm zoo rau cov menyuam los nrog lwm tus, khwv tswv yim, kawm, thiab ua si.
 • Txoj kev siv ib ce dhia ua si yuav npaj koj tus menyuam rau tej yam hauv nws lub neej yav tom ntej hais txog kev muaj zog dhia ua si, ncaws npas ntaus npas, thiab kev ua si.
 • Cov mosliab, cov menyuam me thiab cov menyuam preschool ib ce yeej npaj tau thiab yeej mob siab heev los kawm tej yam txuj ci qoj ib ce tshiab. Lub sijhawm preschool yog ib lub sijhawm zoo tshaj plaws rau cov menyuam me los kawm txog cov txuj ci qoj ib ce yooj yim. Yog tias tus menyuam tsis kawm cov txuj ci no thaum yog lub sijhawm preschool, tej zaum nws yuav nyuaj rau lawv los kawm tom ntej, thiab yuav cuam tshuam lawv lub peev xwm los koom nrog cov kev siv dhia ua si.
 • Thaum cov xyoo preschool, cov menyuam pib xyaum ib co txuj ci qoj ib ce tseem ceeb heev. Cov txuj ci no pib lawv txoj kev ib ce loj hlob uas tshwm sim rau cov menyuam thaum lawv tseem yog ib tug mosliab thiab ib tug menyuam me.
 • Tamsim no peb paub tias cov menyuam yaus kawm tau ntau npaum thaum lawv siv ib ce dhia ua si nraum zoov. Nws tseem ceeb heev rau cov neeg laus los pab cov menyuam los tsim tej lub sijhawm zoo rau tej yam kev ua si li no, vim tias ntau tus menyuam siv sijhawm ntau dua los nyob ntawm lub TV lossis lub koospijtawj tshaj nws yuav mus siv ib ce dhia ua si.
 • Thaum cov menyuam paub ntau zog txog tej yam kev dhia ua si, lawv yim huab xav zoo txog lawv tus kheej thiab lawv yuav kam mus sim tej yam tshiab thiab kawm tej yam kev txuj ci dua. Cov menyuam yaus uas siv sij hawm ntau heev ntawm lub TV lossis lub koospijtawj yuav tsis tshua kam sim tej yam kev dhia ua si uas nyuaj zog thiab tej zaum lawv yuav poob lub sijhawm zoo los kawm ib co txuj ci tshiab.
 • Txoj kev tshawb fawb hais tias nws zoo dua rau cov menyuam mus nyob nraum zoov thiab lawv yeej pom tias cov menyuam xum siv sijhawm nyob nraum zoov dua. Ntxiv mus, peb kuj paub tias thaum lawv mus rau tej qho chaw nraum zoov ntsuab xiab nws yuav pab tau tus menyuam cov txuj ci xav thiab lawv txoj kev noj qab nyob zoo thiab txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus zoo dua qhov qub.

Kev Loj Hlob Ntawm Lub Cev

Cov Lus Qhib

Txoj kev loj hlob ntawm cov mosliab thiab menyuam me yog lub peev xwm los kawm xws li dov, zaum, nkag, taug kev thiab khiav. Nrog cov peev xwm no, cov menyuam yuav pom tau thiab coj tau nrog tej yam ib ncig ntawm lawv nrog ntau txoj kev. Cov menyuam txoj kev ib ce loj hlob yeej txheeb rau lawv txoj kev loj hlob qhov txhia qhov chaw. Thaum tus menyuam rub sawv nws pom saum lub rooj thiab yuav muaj ntau txoj kev los saib cov phau ntawv masnqasxis thiab khob saum rooj. Thaum tus mosliab pib thawb lub laub menyuam, nws kawm tswv yim tshiab txog tej yam uas mus tau. Thaum nws thawb lub laub menyuam mus rau tom ib tug phooj ywg uas tabtom muab nws tus mosliab cia rau hauv lub laub menyuam, nws twb pab tau nws cov txuj ci sib raug zoo dav zog tuaj lawm thiab.

Thaum lawv muaj 36 hli, cov menyuam twb ua tau ntau yam nrog lawv ib ce ib yam li khiav, nce, dhia, txawb khoom, ncaws, tig, nqa thiab tuam luv thij. Lawv ua cov tagnrho cov dej num no nrog ib co txuj ci thiab kev tswj ib ce thiab sib xyaws tau ib co, piv txwv tias, lawv khiav tau tib lub sijhawm lawv nqa dabtsi, lawv nce tau thiab dhia, thiab lawv seev cev tau-txawv cov ncaj npab, ceg thiab tagnrho lawv lub cev.

Thawj cov hli ua ntej nws yuav txog 36 hli koj yuav pom tus menyuam me:

 • Dhia ntawm theem kawg nkaus
 • Dhia ob peb inches ntawm hau ntej
 • Ncaws ib lub npas
 • Txais npas nrog ob txhais caj npab
 • Taug kev nce thiab nqi taw ntaiv nrog ob txhais kos taws ntawm txhua tus ntaiv, tsis thas tuav dabtsi li
 • Taug kev nchias taw
 • Caij saum ib khoom ua si caij uas tsis muaj qhov tso ko taw

Tej yam uas feem ntau koj yuav pom ib tug muaj 36-hli yuav ua yog:

 • Taug kev thiab khiav, mus nrawm zog thiab qeeb zog thiab lem
 • Txawb thiab ncaws ib lub npas (tsis muaj txuj ci ua puas tsawg)
 • Tuam ib lub luv thij uas muaj peb lub log
 • Nce saum cov chaw uas yog rau tib neeg nce thiab tus ntaiv
 • Taug kev nce taw ntaiv, ib sab ko taw tso ua ntej ib sab, tsis thas tuav tus pas
 • Taug kev rov qab
 • Dhia nrog ob txhais ko taw
 • Txais ib lub npas

Cov lus los pab cov tsev neeg kom lawv txhawb tau lawv tus menyuam me txoj kev ib ce loj hlob:

 • Cov menyuam me yuav tsum muaj ntau lub sijhawm los txav mus los, khiav, nce, dhia thiab txawb khoom. Lawv nyiam nqa tej yam khoom hnyav thiab txuas cov blocks thiab lwm cov khoom.
 • Cov menyuam me nyiam thawb khoom, nrog rau cov npov me, cov laub menyuam cov laub me.
 • Cov menyuam me nyiam txuas, muab ib qho tso saum toj ib qho (thiab thawb kom vau). Lawv yeej ua li no nrog txhua uas lawv nrhiav tau–kaus poom thiab npov ntawm lub txee, cov pas thiab cov nplooj nraum zoov, tej co ntoo me me tom lub khw muag ntoo, lossis tej xuv khoom ua si sib txuas blocks.Thaum uas cov menyuam yaus ua tau tej yam khoom poob thiab muab sib tsub thiab sim ua kom tej khoom nyob rau qhov tsis poob, lawv tabtom kawm txog txoj kev tias vim li cas khoom thiaj li poob.
 • Cov menyuam me kuj nyiam nce ub nce no, thiab tej tug yeej yuav nce txhua yam uas lawv pom (tog zaum, rooj, txee, rooj zaum, tog zaum ntev). Txiav txim seb qhov koj tus menyuam nce puas nyab xeeb thiab rov qhia rau lawv mus nce cov khoom ntawd xwb thaum lawv pib nce lwm yam.Kev nce rau ub no ua rau cov menyuam muaj txoj hauv kev los tsim lub dag zog, kev yoog lub cev, thiab kev txawj siv lub cev ua ub no tau.
  • Koj siv tau daim pam txaj, cov hauv ncoo thiab tej yam qis rau tus menyuam xyaum nce thiab nqis.
  • Cov chaw ua si rau menyuam nraum zoov pub ib sijhawm rau cov menyuam los nce, ib yam li ntej yam khoom nraum zoo li cov cav ntoo, pob zeb loj thiab roob. Koj thiab koj tus menyuam mus ncig tau koj lub zej zog rau tej qho chaw uas zoo nce.
  • Qee zaus cov menyuam yuav poob thaum lawv nce ub nce no, thiab feem ntau lawv yeej yuav txhom tau lawv tus kheej thiab tsuas khawb mentsis tawv nqaij xwb. Cov kev lawv poob me me li no yuav pab lawv kawm. Feem ntau lawv yuav rov qab mus sim nce dua thiab lawv yuav ua tau vim tej yam uas lawv nyuam qhuav kawm zaum tag los. Thaum koj pom koj tus menyuam nce ub tej no, nws tseem ceeb tias koj saib qhov chaw ntawd kom nws yog ib qho chaw nyab xeeb.
 • Cov menyuam me nyiam sim lawv cov txuj ci tshiab nraum zoov, nrog rau sab hauv tsev thiab. Txawm tias neb mus taug kev luv luv xwb los nws pub ib lub sijhawm rau koj tus menyuam los sim tej qho chaw tshiab los taug kev, saib noog thiab pom tias lub zej zog yuav muaj dabtsi rau nws ntxiv.
 • Cov menyuam uas muaj hnub nyoog li no nyiam txawb khoom. Koj muab tau yam npas muag muag rau nws txawb thiab koj siv tau cov thom khwm lossis xov loj los ua ib co npas muag muag.
 • Cov menyuam yaus kuj nyiam nqa khoom, li ntawd lawv yuav nqa cov tawb me me lossis hnab tawv pojniam muaj hlua uas lawv yuav ntim tau khoom thiab nqa tau–cov thoob dej qhuav, lossis lwm yam khoom uas lawv nrhiav tau. Lawv nyiam nchuav khoom npaum li lawv nyiam ntim khoom, li ntawd tej zaum lawv yuav tig lub thoob sai tom qab nws ntim puv nkaus. Lawv nyiam saib khoom txawv thiab saib tej yam khoom hloov. Thaum cov khoom nyob hauv lub tawb nws zoo ib yam tagnrho. Thaum nws muab nchuav rau hauv av, lawv tagnrho poob cuag cas dav hauv av. Cov menyuam yuav nug lawv tus kheej tias: “Lawv puas nyob txawv yog tias kuv rov qab muab ntim rau hauv lub tawb?
 • Cov menyuam yaus nyiam xyab lawv cov thooj nqaij thaum lawv nqa khoom lossis txav khoom hnyav. Ib lub taub dej uas muaj lub hau khwb kom ruaj lossis ib lub taub xub npum ntxua khaub ncaws yuav lom zem heev rau lawv. Lawv nyiam nqa tej tog me me nrog lawv mus ub mus no li ntawd lawv thiaj li muab tau ib phau ntawm saum txee. Lawv pab tau koj nqa tej hnab zaub me me lossis thawb lub tawb khaub ncaws mus rau ntawm rooj los tais khaub ncaws.

COV HAUV KEV YUAV LOS KAWM

18 LUB HLIS TXOG RAU 36 LUB HLIS (3 xyoos)

Cov txuj dabtsi yuav pab cov menyuam kawm?

Kev Qhib Lus rau Cov Hauv Kev yuav Kawm Ntawv

Cov menyuam yau tsim ntau yam txuj uas yuav pab lawm kawm thiab daws teeb meem. Cov txwj no muaj nrog rau hauv rab peev xwm los mloog txog, tab txawm tias muaj kev cuam tshuam dabtsi, los mus tsom sai, los mus noog lus noog, los mus muab tej ntsiab lus thiab los mus tshawb ntau txoj kev txawv los daws teeb meem. Cov txuj no yog hu ua cov hauv kev yuav kawm ntawv.

Cov menyuam yau kawm los mus siv cov niam tswv yim ua lej xws li tus lej, lub cim, thiab loj los me thaum uas lawv daws teeb meem. Lawv siv tas nrho lawv cov kev xam paub pom txog los sib sau cov ntsiab lus, ras txog cov kev sib txawv thiab kev zoo sib xis, thiab feem ntau los muab sib piv. Lawv maj mam tsom xyuas tib neeg thiab tej yam thiab lawv tsim cov kev xam tswv yim tias yog li cas thiab tsim cov kev twv tias yuav tshwm sim dabtsi ntawm lawv cov kev tsom saib. Thiab lawv ua tej yam kev tshawb fawb ntsuam xyuas yooj yim thiab luj cov kev tshwm sim ntawm lawv cov kev tshawb fawb ntsuam xyuas.

Cov menyuam yau yog ib co ib txwm yeej txawj khawb taub. Cov neeg laus pab txawj cov menyuam txoj kev khawb taub los tau thiab kev muaj sib pib ua tej yam los ntawm kev noog cov menyuam ib co lus noog uas tsis muaj qhov teg yog los tsis yog, muaj kev mloog thiab teb lawv cov lus noog, thiab muab ntau hom khoom siv rau lawv los mus tshawb kev txog. Cov kev txhawb li ntawd yuav pab dag zog rau cov menyuam txoj kev kab ham kom loj tuaj ua ib cov neeg kawm txuj thiab muaj siab kam sib zog los daws cov teeb meem uas cov heev.

Cov Hauv Kev Yuav Los Kawm

Cov Lus Qhib

Cov mosliab thiab cov menyuam me siv tej yam kev txawj dabtsi los daws teeb meem?

Ib txoj kev txawj uas cov mosliab thiab cov menyuam me siv uas tseem ceeb tshaj plaws los daws teeb meem yog lawv lub peev xwm los saib tej yam uas lawv nyiam, txawm tias muaj tej yam phov ib ncig ntawm lawv los xij. Piv txwv tias, cov mosliab tseem ntsia tau lawv tsev neeg lub ntsej muag twj ywm thaum muaj nkauj tso nrov nrov. Cov menyuam me uas laus zog tseem teeb tau cov khoom ua si blocks thaum muaj ib tug neeg nyob ze lawv tais khaub ncaws. Lub peev xwm uas lawv muaj los xav twj ywm txog yam lawv ua yuav pab tau lawv saib ntsoov ua ib yam dabtsi, los cwj tej yam lawv pom cia, ntxiv rau tej yam lawv kawm thiab nrhiav kom tau ib txoj kev los daws lawv cov teeb meem.

 • Tej thaum cov menyuam yeej tsom ntsoov ua tau ntau yam rau ib lub sijhawm.
 • Lawv yuav paub thaum lawv muab phau ntawv tso cia nrog cov roj hmab thiab lawv txawj rov mus muab phau ntawv ntawd nqa mus cia rau qhov chaw uas thwj.
 • Cov menyuam txawj tshawb thiab nrhiav phau ntawv uas nws nyiam thiab txawj nug ib tug neeg hauv nws lub tsev neeg kom lawv pab muab nyeem rau nws.
 • Lawv tshawb tau hauv ib lub tawb nrog cov roj hmab thiab qhia tau rau koj tias nws nrhiav ib tug menyuam roj hmab miv.

Ob peb lub hlis ua ntej lawv muaj 36 hli:

 • Cov menyuam ua si tau nrog cov khoom ua si rau ob peb feeb ua ntej lawv hloov mus ua lwm yam.
 • Lawv zaum tau twj ywm nrog lawv tsev neeg thaum lawv nyeem ib phau ntawv ua ke.

Cov lus los pab rau cov tsev neeg kom lawv pab tau lawv cov menyuam tsom ntsoov ua qhov lawv ua: